Cobertura d´incapacitat temporal per contingències comunes

D´acord amb el que estableix el Reglament sobre col·laboració de les mútues d´accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social (Reial decret 1993/1995), Fraternidad Muprespa disposa d´una xarxa sanitària i administrativa en l´àmbit nacional, suportada per un programa informàtic desenvolupat pel CSI (Centre de Sistemes d´Informació), que ens permet, d´acord amb la normativa vigent, participar en el seguiment dels processos, incidir en la reducció dels períodes d´espera, en els procediments de diagnòstic i que els períodes de baixa siguin els adequats a la naturalesa de la malaltia, en benefici tant del treballador com de la disminució de l´absentisme laboral, motivat per aquestes causes.

Gestió

El Reglament de col·laboració de les mútues d´accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social (Reial decret 1993/1995) i l´art. 78 de la Llei 13/1996, de mesures fiscals administratives i d´ordre social, autoritzen i desenvolupen respectivament la gestió de la incapacitat temporal de contingències comunes per les mútues.

El desenvolupament reglamentari actual es refereix a la gestió dels aspectes econòmics i a un seguiment genèric de la situació de baixa del treballador; la facultat d´emetre els informes de baixa i alta es reserva als metges d´atenció primària.

Experiència

En el curt temps d´aplicació d´aquesta normativa (des de l´1.6.1996 fins al 31.12.1996) i sobre un col·lectiu assegurat de 175.670 treballadors, s´han revisat 9.146 baixes laborals i romanen oberts 1.811 processos.

Així mateix, Fraternidad Muprespa compta amb l´experiència que es deriva de la nostra actuació en la cobertura d´accidents de treball i malalties professionals, que ens proporciona unes dades que indiquen que en l´àmbit nacional la mitjana de dies de baixa se situa molt per sota de la mitjana del conjunt de treballadors del Sistema de la Seguretat Social.

Informes i exploracions complementàries

A partir dels informes elaborats pel servei mèdic de Fraternidad Muprespa i d´acord amb el treballador afectat i, després d´obtenir l´autorització del metge d´assistència primària, de l´especialista o la inspecció mèdica del servei públic de salut corresponent, s´emeten informes mèdics o se sol·liciten les proves de diagnòstic pertinents, que escurcen de manera considerable els períodes d´espera.

Mecanismes de seguiment

En cada una de les nostres delegacions o centres assistencials hi ha, almenys, un metge responsable d´aquesta tasca que disposa de la col·laboració tant administrativa com assistencial per determinar els passos que cal seguir en cada cas.

Per a això disposem de tots els serveis propis de la mútua: traumatòleg, metges consultors en diferents especialitats, radiologia i rehabilitació, per als casos en què el tractament sigui pertinent, previ acord amb els metges o inspecció mèdica del servei públic de salut.

Així mateix, disposem dels hospitals, clíniques i centres assistencials concertats a la província com a complement dels propis i d´un servei concertat per al seguiment i l´assistència domiciliària, sempre sota la direcció del nostre responsable mèdic.

Comunicació amb metges d´assistència primària i inspecció mèdica

S´estableix mitjançant comunicació personal o telefònica amb els responsables de la inspecció mèdica dels serveis públics de salut corresponents, als quals es proporcionen els informes mèdics o proves complementàries de diagnòstic que proposem o ens puguin sol·licitar.

En aquest aspecte val la pensa ressaltar que Fraternidad Muprespa ha signat un acord amb l´Institut Nacional de la Seguretat Social per a l´emissió d´informes i pràctica de proves mèdiques i exploracions complementàries a tots aquells treballadors pendents d´aquestes que aquest organisme ens pugui sol·licitar, siguin o no assegurats de la mútua.