Cómo gestionar la baja por COVID-19

Com gestionar la baixa per COVID-19

Aquesta malaltia està essent tan excepcional que des del mateix Govern s’ha creat una nova prestació per donar cobertura tant als treballadors que siguin infectats per  la COVID-19, com per a aquells que s’hagin de sotmetre obligatòriament a un període d’aïllament per possible contacte o exposició al virus.

Aquesta nova prestació s’ha regulat a l’article 5 del RDL 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública.

Singularitats d’aquesta prestació:

 • Naturalesa: malaltia comuna.
 • Període de carència: no és exigible.
 • Assistència sanitària: correspon al servei públic de salut.

Gestió administrativa:

 • Correspon als metges del servei públic de salut l’atenció sanitària i l’emissió dels comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta. Tant en els supòsits de contagi com en els supòsits de quarantena o aïllament.
 • La baixa mèdica podrà ser expedida sense necessitat de la presència física del malalt i amb efecte retroactiu.
 • Els codis que cal utilitzar per a aquest procediment especial són els indicats pel Ministeri de Sanitat:
 1. En CIE-10 ES: B34.2 (per als casos de contagi/infecció) i Z20.828 (per als casos d’aïllament per contacte o exposició).
 2. En CIE-9.MC: 079.82 (per als casos de contagi/infecció) i V01.79 (per als casos d’aïllament per contacte o exposició).
 • Els metges de les mútues no emetran, en cap cas, cap informe per a aquest tipus de malalties.

Aclariments administratius addicionals:

 • No requereix cap tràmit per Delta.
 • No computa en la sinistralitat de l’empresa, tot i que sí en l’absentisme.
 • Quantia: la quantia de la prestació serà equivalent a una prestació d’incapacitat temporal derivada d’accident laboral. Per tant, es percebrà al 75 % de la base reguladora a partir de l’endemà de la baixa mèdica.
 • Pagament: la prestació s’abonarà com si es tractés d’una prestació d’incapacitat temporal. En la majoria de les ocasions, serà per pagament delegat a través de l’empresa, tret dels col·lectius i les excepcions previstes en la norma que s’abonin en pagament directe per la Mútua.
Contenido - como - gestionar - baja - Covid

Com tramitar la baixa per COVID-19

En cas d’haver estat diagnosticat de coronavirus o haver estat en contacte o exposat amb una font del virus, els passos que cal seguir són els següents:

 • Truqueu per telèfon al centre de salut per demanar cita amb el metge d’atenció primària.
 • En lloc de concertar la cita amb el metge d’atenció primària, us sol·licitaran un número de telèfon perquè sigui el metge qui contacti amb vós.
 • Haureu d’estar atent al telèfon, perquè en qualsevol moment podeu rebre la trucada del metge d’atenció primària.
 • Si el metge  truca i no us localitza, és possible que l’endemà hàgiu de repetir el primer pas.
 • Quan rebeu la trucada del metge d’atenció primària, us farà un seguit de preguntes i, en funció de les respostes, determinarà si necessiteu baixa mèdica per coronavirus, bé per estar infectat o per estar en aïllament per possible contacte o exposició, i la data que tindrà aquesta baixa mèdica. De la mateixa manera, emetrà o concertarà les confirmacions que corresponguin i la pròxima data de control (presencial o telefònic). Els documents generats estaran disponibles per recollir-los a la part administrativa del centre de salut.
 • Una persona autoritzada (mai el malalt) haurà d’acudir al centre de salut a recollir els informes.
 • Haureu de fer arribar a la vostra empresa l’exemplar destinat a aquesta de cada un dels informes que us hagin estat emesos (bé per fotografia, correu electrònic, etc.).
 • L’empresa haurà de remetre la informació dels informes mèdics rebuts a través del Sistema RED (fitxer FDI o servei en línia) i informar com a contingència la que consti en aquests informes del Servei Públic de Salut (SPS) corresponent.
 • Els informes emesos pel metge d’atenció primària s’enviaran aquell mateix dia a l’INSS, que,  després de comprovar els diagnòstics, convertirà la contingència a accident laboral (AL), a fi que en la liquidació d’assegurances socials la prestació associada sigui la d’una incapacitat temporal (IT) derivada d’accident laboral (AL). Les empreses han de confeccionar les seves nòmines com si el treballador estigués de baixa per IT derivada d’AL.

Com pot l’empresa identificar aquestes baixes?

Realment no és senzill, ja que l’empresa no té accés als diagnòstics. Les úniques formes de saber-ho són:

 • Que el treballador faciliti la informació del diagnòstic voluntàriament.
 • A través dels fitxers FIE, ja que aquestes baixes apareixeran com a codi 3 (accident laboral), encara que a la baixa mèdica en paper que hagi presentat el treballador posi malaltia comuna.
 • A través de l’Informe de dades per a la cotització (IDC), ja que en aquest informe apareixerà com a primer dia del tram a deduir l’endemà de la data de la baixa i en el tipus de peculiaritat: 23 IT.AL. Pagament delegat.

Prestacions causades pels professionals de centres sanitaris i sociosanitaris que durant la prestació de serveis sanitaris o sociosanitaris hagin contret el virus SARS-CoV-2 en l’exercici de la seva professió (article 6 del RDL 3/2021).

 • El personal que presti serveis en centres sanitaris i sociosanitaris inscrits en els registres corresponents que, en l’exercici de la seva professió, durant la prestació de serveis sanitaris o sociosanitaris hagi contret el virus SARS-CoV- 2, durant el període comprès des de la declaració de la pandèmia internacional per part de l’Organització Mundial de la Salut fins a l’aixecament per part de les autoritats sanitàries de totes les mesures de prevenció adoptades per fer front a la crisi sanitària ocasionada per aquest virus SARS-CoV-2, tindrà les mateixes prestacions que atorga el sistema de la Seguretat Social a les persones que es veuen afectades per una malaltia professional.
 • Els serveis de prevenció de riscos laborals hauran d’emetre l’informe corresponent en què es faci constar que en l’exercici de la seva professió ha estat exposat al virus SARS-CoV-2 per la prestació de serveis sanitaris o sociosanitaris.
 • Una vegada acreditat el contagi del virus en l’àmbit temporal establert en l’apartat 1 i aportat l’informe previst en l’apartat 2, es presumirà, en qualsevol cas, que el contagi s’ha produït en l’exercici de la seva professió per la prestació de serveis sanitaris o sociosanitaris.
 • L’entitat responsable d’aquestes prestacions serà la que cobria les contingències professionals en el moment de produir-se la baixa mèdica per contagi de la malaltia.
¿Us ha resultat útil aquest contingut?
(reset)
¡Gràcies pel vostre vot!

Points: 8