Mutua Fraternidad-Muprespa

Fem servir galetes per garantir el funcionament correcte del nostre portal web, millorar-ne la seguretat i obtenir una eficàcia i una personalització superiors dels serveis que oferim als usuaris. Si continueu navegant o premeu el botó "ACCEPTAR", considerem que n'accepteu l'ús. Podeu obtenir-ne més informació a la nostra POLÍTICA DE GALETES.

Voleu que el navegador recordi la decisió de rebutjar l'ús de galetes?
Si decidiu que el sistema recordi la vostra preferència, la galeta que emmagatzema aquesta informació es quedarà a l'ordinador de manera permanent.

INFORME 2004

L’exercici 2004 va ser, per a Fraternidad Muprespa, altament positiu, tant pel que fa a la xifra d’ingressos com pel que fa a la d’excedents. Quant a la primera, la nostra Entitat va superar la barrera dels 800 milions d’euros, i va arribar a una xifra total, tan sols pel que fa al compte de gestió, de 815,83 milions. Quant als excedents, va arribar als 66,82 milions. En aquest exercici, la Mútua va comptabilitzar 292.598 empreses associades, amb una població protegida d’1.321.667 treballadors. Pel que fa a les Contingències Professionals, el total d’ingressos va ser de 581,39 milions d’euros, dels quals 553,88 van correspondre a quotes, un increment del 9,43 per 100 respecte de la xifra de l’any anterior.


Només pel que fa al compte de gestió, la nostra Entitat va arribar a uns ingressos de 815,83 milions d’euros, i quant als excedents, va arribar als 66,82 milions.


Quant a les despeses, s’ha de destacar que la xifra corresponent a la incapacitat temporal va créixer a un ritme (9,75 per 100) similar al de l’increment dels ingressos per quotes. Les despeses per capitals renda van ser de 67,48 milions, un 16,98 per 100 inferior a les de 2003, i les de provisions per a contingències en tramitació van ser de 801.634 euros, amb un augment de 3,8 milions sobre l’exercici anterior.

El creixement dels ingressos i la moderació de la despesa van tenir com a resultat l’obtenció d’una xifra d’excedent per Contingències Professionals de 57 milions d’euros, superior en un 37,5 per 100 a la de l’exercici anterior (41,5 milions), la qual ja va ser considerada en el seu moment altament satisfactòria per la nostra Junta.


Pel que fa a les Contingències Professionals, el total d’ingressos va ser de 581,39 milions d’euros.


El compte per Contingències Comunes va obtenir uns ingressos de 234,44 milions d’euros, dels quals 233,72 van ser per quotes, amb un increment del 21,47 per 100 sobre el de l’any anterior. La despesa en incapacitat temporal per aquesta contingència va créixer un 22,11 per 100, fet que va suposar que la xifra total suposés el 87,6 per 100 dels ingressos.


El compte per Contingències Comunes va tenir uns ingressos de 234,44 milions d’euros.


Amb aquestes xifres el resultat hauria estat similar al de l’any anterior. No obstant això, la Junta Directiva va considerar oportú modificar la imputació de despeses d’assistència mèdica, que anteriorment es distribuïen entre els dos conceptes (contingències professionals i comunes) en proporció a les quotes d’IT, per repartir-les en proporció al nombre d’assistències, en entendre que aquest criteri resulta més ajustat a la realitat. Així mateix, va decidir reduir en 1 punt la imputació de les despeses d’administració que s’havien imputat en exercicis anteriors, en entendre que un major volum d’aquesta prestació requereix una proporció menor en aquest tipus de despeses.


El resultat obtingut per Contingències Comunes va ser en l’exercici 2004 de 9,78 milions d’euros.


Amb aquests criteris nous i més realistes d’imputació de la despesa, el resultat obtingut per Contingències Comunes va ser en l’exercici 2004 de 9,78 milions d’euros, en comparació del resultat negatiu de 4,18 milions de l’any 2003.

Per al conjunt d’ambdós comptes (contingències professionals i comunes) els ingressos totals de la nostra Mútua corresponents a la col·laboració amb la Seguretat Social van ser de 815,83 milions d’euros, superiors en un 13,59 per 100 als de l’any anterior. D’aquesta xifra, 787,6 milions van correspondre a quotes reportades, un 12,74 per 100 més que l’any 2003. Els excedents totals per ambdós conceptes van ascendir a 66,82 milions d’euros, fet que suposa un increment del 79 per 100 sobre els excedents de l’any 2003, i un 8,19 per 100 sobre la xifra d’ingressos totals de l’exercici.


Els excedents totals de gestió van ascendir a 66,82 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment del 79 per 100 sobre els excedents de l’any 2003.


Ambdues xifres, els 815,83 milions d’euros d’ingressos totals i els 66,82 milions d’excedents, caracteritzen un exercici que ha resultat el millor de la història recent de la nostra Entitat.

Una altra qüestió que mereix un comentari especial és l’activitat de la Mútua com a Servei de Prevenció. En l’exercici objecte d’aquest informe, la nostra Entitat va obtenir uns ingressos per la facturació com a Servei de Prevenció Aliè de 32,5 milions d’euros, corresponents a 23.546 contractes que van donar cobertura a 686.534 treballadors. A la fi de l’exercici, la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social va dictar una Resolució amb data 28 de desembre, aplicable retroactivament a tot l’exercici 2004, que va modificar el sistema de compensació de despeses al compte de gestió, i que va suposar un canvi profund del compte de resultats de l’SPA respecte del que s’hauria obtingut de conformitat amb el sistema de compensació vigent fins aleshores (Resolució de 22 de desembre de 1998, desenvolupament de l’Ordre de 22 d’abril de 1997). L’aplicació de l’esmentada Resolució de 28 de desembre de 2004 va motivar que el compte de gestió de l’SPA obtingués un dèficit de 7,95 milions d’euros al tancament de l’any. De resultes d’aquesta xifra, el Patrimoni Privatiu de la Mútua, que havia obtingut uns resultats positius de 3,31 milions, va tancar l’exercici amb un resultat negatiu net de 4,64 milions d’euros.

Per al proper exercici 2005, una nova normativa (el Reial Decret 688/2005 de 10 de juny) imposa una separació absoluta de l’activitat de la Mútua com a Servei de Prevenció Aliè respecte de l’activitat com a Entitat Col·laboradora de la Seguretat Social, ja sigui mitjançant la fórmula de desenvolupament d’aquesta activitat directament a través d’una organització específica, o mitjançant la continuació de l’activitat a través de la cessió a una societat de prevenció el titular unipersonal de la qual sigui el Patrimoni Privatiu de la Mútua.

D’ambdues opcions serà la segona la que se sotmetrà a la consideració de la Junta General. Si s’aprova, i atès que el corresponent expedient de segregació sigui aprovat per la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social, la nova Societat de Prevenció de la Mútua es constituirà dins l’any 2005, amb efectes econòmics a partir de l’1 de gener d’aquest any esmentat. L’objectiu obvi, tant per a l’exercici 2005 com per als successius, serà consolidar aquesta societat, millorar-ne la gestió i incrementar-ne la facturació de manera que s’obtinguin resultats positius.

Finalment, pel que fa al Balanç de la Mútua de l’any 2004, cal destacar que les reserves acumulades ascendien, el 31 de desembre, a 277,07 milions d’euros quant a la Gestió del Patrimoni de la Seguretat Social, i a 14,55 milions les del Patrimoni Privatiu. Ambdues xifres, a les quals s’han d’afegir les Provisions per a Contingències en Tramitació per un import de 92,76 milions, donen una idea de la solvència financera de la nostra Entitat.


Les reserves acumulades ascendien, el 31 de desembre, a 277,07 milions d’euros quant a la Gestió del Patrimoni de la Seguretat Social, i a 14,55 milions les del Patrimoni Privatiu.


Al llarg de l’any 2004, la nostra Entitat va continuar amb la política d’ampliació i millora de les instal·lacions, de desenvolupament dels sistemes informàtics i de potenciació dels serveis als nostres mutualistes. Es van obrir o ampliar instal·lacions a 15 centres, de manera que es van assolir 168 centres de gestió i 108 centres assistencials. 2004 va ser un any summament positiu per a la nostra Entitat, segons les xifres anteriorment esmentades, un any en què vam procurar fer front als compromisos de qualitat i servei que hem assumit respecte als nostres mutualistes i respecte als treballadors la cobertura dels quals se’ns ha confiat. El nostre propòsit és continuar treballant per justificar la confiança que han dipositat en nosaltres. En aquesta tasca es comprometen tots els professionals que presten servei a Fraternidad Muprespa, als quals agraïm la dedicació i l’esforç.

subir