Fraternidad-Muprespa prevencion de riesgos laborales

La prevenció amb càrrec a quotes

Dins la cobertura d'accidents laborals, Fraternidad-Muprespa, desenvolupa de manera gratuïta a favor dels seus empresaris associats, i amb caràcter preferent a les empreses de menys de cinquanta treballadors, segons els criteris que estableix el Ministeri de Treball i Immigració, a l'article 68.3. c) de la Llei 35/2014, de 26 de desembre, i en l'Ordre TAS / 3623 / 2006, de 28 de novembre, un conjunt d'activitats preventives, amb la finalitat d'assistir les nostres empreses associades en la incorporació o millora de l'activitat preventiva, fent les activitats següents:

  • Anàlisi de factors determinants dels accidents de treball i malalties professionals.
  • Assessorament per al compliment de les obligacions legals en matèria de prevenció amb mesures, entre altres, com ara visites als centres de treball amb la fi d'orientar sobre les necessitats preventives.
  • Atenció de consultes.
  • Estudis, enquestes i estadístiques de sinistralitat.
  • Orientació i contribució a la seva formació i a l'actualització de coneixements en matèria preventiva.
  • Jornades i seminaris sobre actualització i posada al dia dels coneixements en matèria preventiva.
  • Divulgació de la prevenció, publicacions, documentació bàsica, ajudes per a l'avaluació de riscos, i altres activitats preventives que necessiti i vulgui fer l'empresa.
  • Campanyes de sensibilització, educació preventiva i sanitària, que impliquin una millora dels hàbits i actituds per al treball.

Es prestarà especial atenció des de Fraternidad-Muprespa al llarg de l'any 2012 al desenvolupament de programes, amb activitats d'assessorament, estudis de sinistralitat i de formació per a empresaris i treballadors (aspecte, aquest últim, ampliat a l'apartat del Pla d'Activitats Educatives 2012), en què es poden consultar, tant l'oferta com el calendari de cursos i jornades relacionades amb la prevenció de riscos laborals.

Prevención de riesgos con cargo a cuotas