Imagen Noticias

AMAT CREA UN DISTINTIU DE SEGURETAT I SALUT LABORALS PER A EMPRESES

Novetats
Autor
FM

AMAT CREA UN DISTINTIU DE SEGURETAT I SALUT LABORALS PER A EMPRESES

L'Associació de Mútues d'Accidents de Treball (AMAT) ha creat un Distintiu de Seguretat i Salut Laborals adreçat a motivar les empreses espanyoles a millorar els resultats de sinistralitat en el treball.

Sota la denominació de Garantia AMAT, l'Associació de Mútues d'Accidents de Treball, AMAT, ha creat un Distintiu de Seguretat i Salut Laborals adreçat a motivar les empreses espanyoles a millorar els resultats en matèria d'Accidents Laborals i Malalties Professionals.

El distintiu garanteix que les empreses que l'han obtingut han tingut els darrers tres anys un índex d'accidentalitat mitjà inferior a l'índex mitjà del sector d'activitat, i que no han tingut accidents laborals mortals els trenta-sis mesos immediatament anteriors a la concessió.

Aquest distintiu, el podran sol·licitar les empreses a través de l'adreça web www.garantiamat.es , i, si l'obtenen, en emprar-lo podran manifestar públicament la seva preocupació i els seus bons resultats en sinistralitat laboral.

Les empreses podran fer ús del distintiu tal com s'utilitzen altres segells de qualitat i medi ambient, és a dir, el podran imprimir a la seva papereria i als envasos i embalatges dels productes, el podran demanar a les clàusules de contractes, etc.

Aquest Distintiu de Seguretat i Salut Laborals es concep com quelcom que és molt més que un símbol. És un deure moral, una aspiració irrenunciable per a tot empresari, que sense cap dubte servirà com un factor més a considerar pels possibles, i ja existents, clients i treballadors en les relacions laborals i comercials amb l'empresa. En aquest sentit, la Garantia AMAT va dirigida a facilitar la materialització d'estratègies competitives, ja que augmenta la diferenciació de l'empresa que ha obtingut el distintiu davant dels competidors i, implícitament, redueix les despeses directes i indirectes derivades dels accidents laborals.

La Garantia AMAT pretén induir les empreses que integrin la prevenció de riscos laborals en el seu sistema de gestió i que aconsegueixin una reducció dels accidents laborals i de les malalties professionals. Així mateix, en cas que l'empresa ja hagi assolit els objectius i ja disposi del distintiu, es pretén induir les empreses que realitzin tot el que calgui per poder continuar emprant-lo.

La Garantia AMAT té una validesa anual a partir de la data d'expedició, i passat aquest termini, l'empresa n'haurà de sol·licitar la renovació si vol seguir emprant-la. Per a això s'avaluarà si es compleixen els requisits en el moment de què es tracti per aconseguir la concessió.

Per promocionar la sol·licitud voluntària per part de les empreses de la Garantia AMAT, així com per produir un efecte encadenat entre clients-proveïdors que disposin del distintiu, AMAT porta a terme una campanya informativa amb la finalitat de dotar el distintiu mateix d'una connotació positiva i d'un reconeixement entre empresaris, treballadors i la societat.

Quan l'aplicació informàtica disposi de totes les dades de l'empresa, n'avaluarà la situació i, en cas que compleixi els requisits, se li concedirà la utilització del Distintiu de Seguretat i Salut Laborals , en les formes, terminis i condicions que s'assenyalen a la secció corresponent de l'adreça web www.garantiamat.es. En aquesta web hi ha un apartat en el qual s'agregaran automàticament les dades de contacte de les empreses que obtinguin el distintiu, en cas que hi estiguin interessades, i que podran segmentar-se mitjançant filtres d'activitat econòmica i de província.

La promoció d'aquest Distintiu de Seguretat i Salut Laborals que ja s'ha iniciat té previst:

Promoció entre associacions empresarials i empresaris, per a la qual cosa s'han elaborat cartells.
Convocatòria de rodes de premsa i emissió de notes de premsa.
Inserció d'anuncis i articles a revistes adreçades a empresaris.
Inserció de publicitat a portals d'Internet i llocs web adreçats a empresaris.
Pàgina web informativa del programa.
Accions de Marketing Directo, adreçades a més de 250.000 empresaris.
Col·locació d'un estand a l'aeroport de Barajas per a la promoció del distintiu.