Imagen Noticias

NOVA TARIFA D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS (AT I MP) A PARTIR DE L'1 DE GENER DE 2007

Normativa
Autor
Fraternidad-Muprespa

Dins de l'àmbit de la Declaració per al Diàleg social "Competitivitat, Ocupació Estable i Cohesió Social", signada entre el Govern i els responsables de les organitzacions empresarials i sindicals (8 de juliol de 2004), sorgeixen una sèrie d'iniciatives, entre les quals hi ha la renovació del sistema de cotització a la Seguretat Social per accidents de treball i malalties professionals. Els objectius principals d'aquesta iniciativa són evitar disfuncions a causa de l'obsolescència del sistema actual i posar-lo en sintonia amb la realitat productiva actual.

Amb aquesta finalitat, el Ministeri de Treball i Afers Socials ha preparat un esborrany de proposta perquè s'inclogui en el Projecte de Llei dels Pressupostos Generals de l'Estat de 2007 en matèria de cotització per accidents de treball i malalties professionals. Si en voleu veure l'esborrany (text íntegre), baixeu-lo aquí.

Els aspectes principals que cal destacar sobre el nou sistema de cotització previstos a l'esborrany esmentat són:

 • A partir de l'1 de gener de 2007 desapareix totalment la Tarifa d'AT/MP anterior, aprovada pel RD 2930/1979 de 29 desembre.
 • En la tarifació nova, les empreses sempre cotitzaran per la seva CNAE o per l'activitat principal de l'empresa. Es passarà d'un sistema de 131 epígrafs de cotització basats en l'activitat desenvolupada per cada treballador (de manera individual) a un sistema de 20 tipus de cotització basats en l'activitat principal de l'empresa, sense tenir en compte les funcions que hi dugui a terme cada treballador.
 • L'empresa cotitzarà per l'ocupació del treballador, en els casos en què hi hagi una correlació clara i de manera exclusiva amb l'activitat que porti a terme el treballador. (Taula de tarifes)
 • El tipus màxim de cotització s'estableix en el 8,50% i el mínim, en el 0,90%. És possible la revisió periòdica d'aquests tipus per tal d'adequar-los a l'evolució de la sinistralitat.
 • Reducció mitjana de la recaptació de quotes de la Seguretat Social en accidents de treball i malalties professionals d'entre un 4 i un 5%.
 • L'esmentada tarifa de primes per accidents de treball i malalties professionals s'estén, a més del Règim General, entre d'altres, al Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms (RETA). Aquesta és tal vegada la novetat més destacable respecte d'esborranys anteriors.

MANERA DE PROCEDIR DE LA TRESORERIA

  La Tresoreria General de la Seguretat Social, d'acord amb les dades que es troben en poder seu (CNAE declarada per l'empresa en el moment de la inscripció, o posteriorment, en cas de canvi d'activitat, i ocupació dels treballadors), comunicarà a les empreses i als treballadors autònoms com han de cotitzar. Per això, i en base a unes taules subministrades pel Ministeri, realitzarà una transformació d'epígrafs a ocupacions de treballadors (Lletres: d, e, f, g, h, i; en principi en queden excloses les lletres a, b i c) i la CNAE de l'empresa.

  * Nota informativa editada per la Tresoreria General a la pàgina web de la Seguretat Social sobre les actuacions que han de seguir les empreses pel que fa a la nova tarifa A.T.baixeu-lo aquí.

TERMINIS DE COMUNICACIÓ.

 • Empreses de menys de 20 treballadors i treballadors autònoms i de la mar. La segona quinzena del mes de desembre de 2006 amb un escrit en què es comuniquin l'activitat i el tipus de cotització de cada treballador en alta.
 • Resta d'empreses. Aproximadament a partir del 10 de gener, les empreses podran veure a través del SISTEMA RED el tipus de cotització de cada treballador en alta.

COM ACTUAR SI S'ESDEVÉ UN PROBLEMA

  1. Si una empresa no està d'acord amb l'activitat econòmica (CNAE) que se li ha assignat per part de la Tresoreria, s'ha d'adreçar a qualsevol Direcció Provincial o Administració de la Tresoreria, perquè, amb l'aportació dels documents que es considerin necessaris, se'n dugui a terme la modificació.

  2. En cas que les empreses tinguin dubtes respecte del tipus de cotització que s'ha d'aplicar (als treballadors que l'Organisme esmentat no hagi pogut transformar en origen o altes noves), han de sol·licitar aquesta informació a la Tresoreria.

  3. A partir del gener, les empreses podran canviar per RED l'ocupació d'un treballador, però en cap cas la CNAE, que dependrà de l'establert al punt 1 d'aquest apartat.

COTITZACIONS.

 • A partir de la liquiditat del mes de gener de 2007 (recaptació febrer 2007), al model TC/2 se substituirà la casella d'epígraf (que figura en la columna següent a la del NAF) per la lletra de l'ocupació, o es deixarà en blanc, quan el treballador no tingui ocupació específica i hagi de cotitzar per la CNAE de l'empresa.
 • Les liquiditats anteriors al gener de 2007, que s'ingressin posteriorment, cotitzaran per allò que els correspondria si s'haguessin ingressat en el seu moment.