Imagen Noticias

NOU QUADRE SOBRE MALALTIES PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT SOCIAL

Normativa
Autor
B.O.E.

REIAL DECRET 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el quadre de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social i s'estableixen criteris per a la seva notificació i registre.

La Declaració per al Diàleg Social, subscrita el juliol de 2004 pel Govern, les organitzacions sindicals i les organitzacions empresarials, va establir el marc general de prioritats en l'àmbit sociolaboral, dintre de les quals es presta especial atenció al sistema de Seguretat Social.

Les parts signants d’aquesta declaració van subscriure el dia 13 de juliol de 2006 un Acord sobre mesures en matèria de Seguretat Social, entre les quals s'inclou l'aprovació d'una nova llista de malalties professionals, que, seguint la Recomanació 2003/670CE de la Comissió, de 19 de setembre de 2003, relativa a la llista europea de malalties professionals, adeqüi la llista vigent a la realitat productiva actual i als nous processos productius i d'organització. A més, es va acordar modificar el sistema de notificació i registre, amb la finalitat de fer aflorar malalties professionals ocultes i evitar la infradeclaració d’aquestes malalties.

Els aspectes principals d’aquest acord són:

  • 1- Aprovació d'un nou quadre de malalties professionals i la llista complementària de malalties.
  • 2- Modificació del mecanisme d'iniciació del tràmit de malaltia professional actualment en vigor, en els termes següents: L’entitat gestora o col•laboradora que assumeixi la protecció de les contingències professionals haurà d'elaborar i tramitar el comunicat de malaltia professional corresponent, en els termes que estableixin les disposicions d'aplicació i desenvolupament. A més, l'empresa haurà de facilitar a l'entitat gestora o col•laboradora la informació que tingui i que sigui requerida per a l'elaboració del comunicat esmentat a l'apartat anterior.
  • 3- Comunicació de malalties que podran ser qualificades com a professionals. Quan els facultatius del Sistema Nacional de Salut, a causa de les seves actuacions professionals, tinguessin coneixement de l'existència d'una malaltia inclosa a l'annex 1 que podrà ser qualificada com a professional, o bé de les incloses a l'annex 2, i l'origen professional de la qual se sospita, ho comunicaran als efectes oportuns.
Descarregui's el NOU QUADRE SOBRE MALALTIES DE PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT SOCIAL.