Imagen Noticias

ASSESSORAMENT A EMPRESES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: OFERTA EDUCATIVA 2007

Normativa
Autor
Fraternidad-Muprespa

L'Ordre TAS/3623/2006 , de 28 de novembre de 2006, per la qual es regulen les activitats preventives en l'àmbit de la Seguretat Social i el finançament de la Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals, estableix que les mútues podran desenvolupar activitats de prevenció dels accidents laborals i les malalties professionals a favor de les empreses associades i els seus treballadors i també per als treballadors per compte propi que hi estiguin adherits i que tinguin cobertes aquestes contingències.

L'àmbit d'aquestes actuacions permeses a les mútues en matèria de prevenció de riscos laborals inclou, entre d'altres, activitats destinades a la divulgació, l'educació i la sensibilització de les empreses en prevenció d'AT i EP.

L'oferta educativa 2007 publicada forma part de les activitats d'assessorament en matèria de prevenció de riscos laborals que Fraternidad Muprespa desenvolupa per a la prevenció dels accidents laborals i les malalties professionals de les empreses associades, en la seva condició de col·laboradora en la gestió de la Seguretat Social.

Aquesta programació de 2007 s'adreça a petites empreses i a empreses i sectors amb els indicadors de sinistralitat més alts, als seus treballadors dependents i als treballadors per compte propi adherits que tinguin cobertes les contingències professionals, per promoure una cultura preventiva, que garanteixi en el desenvolupament de la feina un comportament segur i la utilització correcta d'equips de treball i de protecció col·lectiva i individual, i per fomentar l'interès i la cooperació en l'acció preventiva en el si de l'empresa, perquè tant els caps com els treballadors assumeixin que la prevenció de riscos laborals és essencial per aconseguir una feina ben feta.

La realització per part de l'empresa de qualsevol acció inclosa en l'Oferta Educativa no substitueix la formació que l'empresari està obligat a impartir als seus treballadors, en compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (art. 19.1).

Tipus d'activitats ofertes:

 • XERRADES DE DIVULGACIÓ DE BONES PRÀCTIQUES EN DIFERENTS SECTORS:Sector construcció, sector indústria, sector serveis i sector agrari.


 • JORNADES DE SENSIBILITZACIÓ PER A LA PREVENCIÓ DE:
  • Risc de caiguda en alçada.
  • Caiguda d'objectes per esfondrament.
  • Contactes amb elements mòbils de les màquines.
  • Cops o talls per objectes, eines o equips.
  • Sobreesforços.
  • Atrapament o aixafament (ja sigui per objectes o per equips de treball).


 • JORNADES SOBRE ANÀLISI DE SINISTRALITAT A L'EMPRESA


 • JORNADES SOBRE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ

Introducció al Pla d'activitats educatives 2007
Detall del programa d'activitats
Cercador d'activitats - Calendari
Sol·licitud d'assistència