Imagen Noticias

ASSESSORAMENT A EMPRESES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: OFERTA EDUCATIVA 2011

Novetats
Autor
Fraternidad-Muprespa

L'Ordre TAS/3623/2006 , de 28 de novembre de 2006, per la qual es regulen les activitats preventives en l'àmbit de la Seguretat Social i el finançament de la Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals, estableix que les mútues podran desenvolupar activitats de prevenció dels accidents laborals i les malalties professionals a favor de les empreses associades i els seus treballadors i també per als treballadors per compte propi que hi estiguin adherits i que tinguin cobertes aquestes contingències.

L'àmbit d'aquestes actuacions permeses a les mútues en matèria de prevenció de riscos laborals, desenvolupat per la Resolució de 31 de juliol, de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, per la qual es determinen les activitats preventives que han de fer les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social durant l'any 2008, inclou, entre d'altres, activitats destinades a la divulgació, l'educació i la sensibilització de les empreses en prevenció d'AT i EP.

L'oferta educativa 2011 publicada forma part de les activitats d'assessorament en matèria de prevenció de riscos laborals que Fraternidad Muprespa desenvolupa per a la prevenció dels accidents laborals i les malalties professionals de les empreses associades, en la seva condició de col·laboradora en la gestió de la Seguretat Social.

Aquesta programació del 2011 està adreçada preferentment a petites empreses i a empreses i sectors amb els indicadors de sinistralitat més alts, als seus treballadors dependents i als treballadors per compte propi adherits que tinguin cobertes les contingències professionals, per promoure una cultura preventiva, que garanteixi en el desenvolupament de la feina un comportament segur, la correcta utilització d'equips de treball i de protecció col·lectiva i individual i que fomenti l'interès i la cooperació en l'acció preventiva en el si de la seva empresa, perquè tant els caps com els treballadors assumeixin que la prevenció de riscos laborals és essencial per dur a terme una feina ben feta.

La realització per part de l'empresa de qualsevol acció inclosa en l'Oferta Educativa no substitueix la formació que l'empresari està obligat a impartir als seus treballadors, en compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (art. 19.1).

Tipus dactivitats ofertes:

CALENDARI D'ACTIVITATS DE L'OFERTA EDUCATIVA 2011

SOL·LICITUD D'ASSISTÈNCIA