Imagen Noticias

RESUM DE LA INTEGRACIÓ DEL RÈGIM ESPECIAL AGRARI DE LA SEGURETAT SOCIAL EN EL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL

Normativa
Autor
Fraternidad-Muprespa
 

Al Butlletí Oficial de l'Estat del 23 de setembre de 2011 s'ha publicat la Llei 28/2011, per la qual es procedeix a la integració del règim especial agrari de la Seguretat Social en el règim general de la Seguretat Social.

OBJECTIUS DE LA LLEI

a) La integració en el règim general de la Seguretat Social dels treballadors per compte d'altri inclosos en el règim especial agrari de la Seguretat Social, així com dels empresaris als quals presten els seus serveis.

b) La creació d'un sistema especial per a treballadors per compte d'altri agraris a través d'un nou model de cotització i protecció.

CARACTERÍSTIQUES DEL SISTEMA ESPECIAL PER A TREBALLADORS PER COMPTE D'ALTRI AGRARIS

 • Les particularitats són: A l'efecte de romandre inclòs en el sistema especial durant els períodes d'inactivitat en les tasques agràries, els treballadors no estaran obligats a realitzar un mínim de 30 jornades reals en un període continuat de 365 dies.
  Només quedaran exclosos d'aquest sistema especial quan no realitzin cap jornada real durant un període superior a sis mesos naturals consecutius, o en els casos en què el treballador no ingressi la quota corresponent als períodes d'inactivitat.
  Les cotitzacions satisfetes a l'extingit règim especial agrari de la Seguretat Social pels treballadors per compte d'altri, integrats en el règim general de la Seguretat Social, s'entendran efectuades en aquest últim, i tindrà plena validesa tant per perfeccionar el dret com per determinar la quantia de les prestacions previstes a l'acció protectora de l'esmentat règim general.
 • Obligació de cotitzar: Existeix l'obligació de cotitzar tant durant els períodes d'activitat per la realització de tasques agràries com durant els períodes d'inactivitat en les esmentades tasques.
 • Situació d'inactivitat: S'entendrà que existeixen períodes d'inactivitat dins d'un mes natural quan el nombre de jornades reals que s'hi realitzin sigui inferior al 76,67% dels dies naturals en què el treballador figuri inclòs en el sistema especial en l'esmentat mes.
  Per quedar inclòs en el sistema durant els períodes d'inactivitat serà necessari que el treballador hagi realitzat un mínim de 30 jornades reals en un període continuat de 365 dies.
  L'exclusió del sistema especial per a treballadors per compte d'altri agraris durant els períodes d'inactivitat, amb la consegüent baixa en el règim general, es podrà produir:

  a) A sol·licitud del treballador.
  b) D'ofici per la Tresoreria General de la Seguretat Social quan el treballador no realitzi un mínim de 30 jornades en un període continuat de 365 dies o per falta d'abonament de les quotes corresponents a períodes d'inactivitat durant dues mensualitats consecutives.
   
 • Sol·licitud d'alta: Si es contracten treballadors eventuals o fixos discontinus el mateix dia en què comencin la seva prestació de serveis, les sol·licituds d'alta es podran presentar fins a les 12 hores de l'esmentat dia, quan no s'hagi pogut formalitzar abans de l'inici de l'esmentada jornada.
 • Regles de cotització durant els períodes d'activitat: La cotització es podrà efectuar, a opció de l'empresari, per bases diàries, en funció de les jornades reals realitzades, o per bases mensuals. Per als treballadors agraris per compte d'altri amb contracte indefinit (excepte els fixos discontinus) seran obligatòries les bases mensuals.
 • Tipus de cotització:

  1. Els tipus aplicables durant els períodes d'activitat seran els següents:

  · Per a la cotització per contingències comunes, els tipus de cotització s'elevaran gradualment entre 2012 i 2031 fins a assolir el 28,30%, i el 23,60% serà a càrrec de l'empresari i el 4,70% a càrrec del treballador. La disposició addicional segona estableix una aplicació gradual de les bases i tipus de cotització, així com de les reduccions aplicables.
  · Per a la cotització per contingències d'accidents de treball i malalties professionals, s'aplicaran els tipus de cotització de la tarifa de primes aprovada per la DA 4a de la Llei de pressupostos generals de l'Estat per al 2007, i les primes resultants seran a càrrec exclusiu de l'empresari.
  · També es cotitzarà per la contingència de desocupació així com al Fons de Garantia Salarial i per Formació Professional.
  · Durant les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural, així com de maternitat i paternitat causades durant els períodes d'activitat, la cotització variarà en funció de la modalitat de contractació dels treballadors.
  · La cotització dels treballadors agraris amb contracte de treball a temps parcial es durà a terme de manera proporcional a la part de jornada realitzada efectivament. Aquest aspecte serà objecte de desenvolupament reglamentari.

  2. Durant els períodes d'inactivitat, la cotització tindrà caràcter mensual i serà a càrrec exclusiu del treballador. El tipus de cotització aplicable serà l'11,50%.
   
 • L'acció protectora: Els treballadors inclosos en el sistema especial per a treballadors per compte d'altri agraris tindran dret a les prestacions de la Seguretat Social en els termes i condicions que estableix el règim general de la Seguretat Social, amb algunes peculiaritats:

  1. Per al reconeixement de les corresponents prestacions econòmiques serà necessari que els treballadors estiguin al corrent en el pagament de les cotitzacions corresponents als períodes d'inactivitat, de l'ingrés de les quals en són responsables.

  2. Durant els períodes d'inactivitat, l'acció protectora del sistema especial comprendrà les prestacions econòmiques per maternitat, paternitat, incapacitat permanent i mort i supervivència derivades de contingències comunes, així com jubilació. Per a l'accés a la jubilació anticipada i a l'efecte d'acreditar el requisit del període mínim de cotització efectiva, serà necessari que, en els últims deu anys cotitzats, almenys sis corresponguin a períodes d'activitat efectiva en aquest sistema especial.

  3. La cotització a la Seguretat Social durant la percepció de la prestació per desocupació de nivell contributiu o del subsidi per desocupació de nivell assistencial s'abonarà per l'entitat gestora directament a la Tresoreria General de la Seguretat Social
  Durant la percepció de la prestació per desocupació, la base de cotització a la Seguretat Social d'aquells treballadors pels quals existeixi l'obligació legal de cotitzar serà la que estableixi, amb caràcter general, la corresponent Llei de pressupostos generals de l'Estat tant en els supòsits d'extinció de la relació laboral com en els de suspensió d'aquesta i de reducció de jornada, calculada en funció de les bases corresponents als períodes d'activitat. El 73,50% de l'aportació del treballador a la Seguretat Social serà a càrrec de l'entitat gestora, i el 26,50% restant serà a càrrec del treballador i es descomptarà de la quantia de la prestació.
  Durant la percepció del subsidi per desocupació, la base de cotització a la Seguretat Social serà el mínim de cotització vigent en cada moment en el règim general.

 LLEI 28/2011, DE 22 DE SETEMBRE

«La vostra Mútua - Qualitat i servei, 365 dies l'any»