Imagen Noticias

PROTECCIÓ PER CESSACIÓ D'ACTIVITAT DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS

Normativa
Autor
Fraternidad-Muprespa
 

RESUM DEL REIAL DECRET 1541/2011, PEL QUAL ES DESPLEGA LA LLEI 32/2010, PER LA QUAL S'ESTABLEIX UN SISTEMA ESPECÍFIC DE PROTECCIÓ PER CESSACIÓ D'ACTIVITAT DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS.

(BOE D'1 DE NOVEMBRE DE 2011).

Amb l'aprovació d'aquesta norma Espanya es converteix en l'únic país europeu que disposa d'un sistema de protecció "atur dels autònoms" per a aquells emprenedors que han de tancar el seu negoci.

Amb l'entrada en vigor d'aquesta norma amb efecte l'1 de novembre de 2011,a excepció de l'article 19, relatiu al règim financer de les cotitzacions satisfetes per l'autònom, que té efecte des de l'1 de gener de 2011, i de la DA 5a, relativa a la incorporació al sistema de protecció dels autònoms agraris, amb efecte l'1 de gener de 2012, podrien començar a sol·licitar-se les primeres peticions de reconeixement d'aquesta protecció, en complir-se el període mínim de cotització (dotze mesos), per tenir reconeixement a aquesta.

El Reial decret 1541/2011 suposa un gran salt en el desenvolupament de l'Estatut del Treball Autònom, pel que fa a la protecció social, i compleix amb una important reivindicació d'aquest col·lectiu. Es tracta d'un sistema contributiu en el qual el treballador autònom cotitza el 2,2% de la seva base de cotització. A més, el treballador autònom que cotitzi per aquesta contingència tindrà l'avantatge de veure reduïda la seva cotització per la cobertura d'incapacitat temporal en 0,5 punts.

El finançament de la protecció s'emprendrà exclusivament amb càrrec a la cotització per l'esmentada contingència dels treballadors autònoms que tinguessin protegida la cobertura per accidents de treball i malalties professionals. La Tresoreria General de la Seguretat Social procedirà al repartiment de l'import de les cotitzacions diferenciant entre l'import dirigit a cobrir les despeses originades per les prestacions a abonar al treballador autònom beneficiari i la seva cotització, i el destinat a finançar les actuacions de formació, orientació professional i promoció de l'activitat emprenedora.

Els òrgans gestors realitzaran el pagament de la prestació econòmica per cessació de l'activitat d'acord amb les disposicions contingudes, diferenciat entre mútues d'accidents de treball i malaltia professional de la Seguretat Social, Servei Públic d'Ocupació Estatal i Institut Social de la Marina.

En cas que s'obtinguin resultats positius de la gestió de les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, s'estableixen dos tipus de reserves:

Primera: Dotada amb almenys el 80 per cent del total de l'excedent, que quedarà a la Mútua, amb la finalitat de garantir la viabilitat financera de la gestió de la protecció per cessació d'activitat del col·lectiu de treballadors autònoms que gestiona.

Segona: Dotada amb fins al 20 per cent, estarà a la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb la finalitat de garantir la suficiència financera del conjunt del sistema de protecció per cessació d'activitat dels treballadors autònoms.

La sol·licitud del reconeixement del dret es realitzarà a la mateixa Mútua, amb la qual es tinguin cobertes les contingències derivades d'accidents de treball i malalties professionals i s'haurà d'acompanyar amb els documents que s'indiquen en el reial decret.

La disposició transitòria única estableix com a despeses d'administració que podran imputar les mútues aquelles que resultin necessàries per a la posada en marxa i desenvolupament del sistema de gestió de la prestació per cessació d'activitat dels treballadors autònoms, com ara les derivades d'implantar programes informàtics vinculats a la gestió de la protecció, de desenvolupament i formació dels seus recursos humans i, si s'escau, les de comprovació i seguiment de les situacions protegides.

La quantia de la prestació serà del 70% de la mitjana de bases de cotització del treballador autònom dels dotze últims mesos, llevat de càrregues familiars.

El període de durada de la protecció respondrà a la següent escala:


Període de cotització
(mesos)

Període de la protecció
(mesos)

De 12 a 17 2
De 18 a 23 3
De 24 a 29 4
De 30 a 35 5
De 36 a 42 6
De 43 a 47 8
De 48 en endavant 12


El nombre de cotitzants al sistema de protecció per cessació d'activitat és de 502.263. El pròxim mes de gener s'incorporaran al sistema els treballadors per compte propi agraris. En l'actualitat hi ha prop de 150.000 agraris que tenen cobertes les contingències professionals.

El text té en compte l'especificitat de les tasques agrícoles i ramaderes, i estableix la cessació temporal d'activitat en els següents supòsits:

 • Canvi de cultiu o activitat ramadera per força major, durant el període necessari per al desenvolupament del nou cultiu o ramaderia.
 • Dany en les explotacions agràries o ramaderes per força major, durant el temps imprescindible per a la seva recuperació.
 • Període d'eradicació de malalties en explotacions ramaderes.
 • Violència de gènere que determini la cessació temporal de l'activitat de la treballadora afectada.

El dret a la protecció per cessació d'activitat es reconeixerà als treballadors autònoms en els quals concorrin els requisits següents:

a) Estar afiliats en la data de la cessació d'activitat, en situació d'alta i cobertes les contingències professionals i les de cessació d'activitat, en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms.

b) Sol·licitar la baixa en el règim especial corresponent a causa de la cessació d'activitat.

c) Tenir cobert el període mínim de cotització per cessació d'activitat a què es refereix l'article 12 d'aquest reial decret, i serà computable a aquest efecte el mes en què es produeixi el fet causant de la prestació.

d) Trobar-se en situació legal de cessació d'activitat. (Motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius, s'acreditarà mitjançant declaració jurada i documentació que serveixi de fonament).

e) Acreditar activa disponibilitat per a la reincorporació al mercat de treball, a través de les activitats formatives, d'orientació professional i de promoció de l'activitat emprenedora a les quals pugui convocar-lo el Servei Públic d'Ocupació.

f) No haver complert l'edat ordinària per causar dret a la pensió contributiva de jubilació.

g) Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes al corresponent règim especial de la Seguretat Social en la data de la cessació d'activitat.

  El dret a la protecció per cessació d'activitat es reconeixerà també en els següents casos:

  • Acreditació de la situació legal de cessació de l'activitat per força major.
  • Acreditació de la situació legal de cessació de l'activitat per pèrdua de la llicència administrativa.
  • Acreditació de la situació legal de cessació de l'activitat en els casos de violència de gènere.
  • Acreditació de la situació legal de cessació de l'activitat per divorci o acord de separació matrimonial.
  • Acreditació de la situació legal de cessació de l'activitat en els treballadors autònoms econòmicament dependents.

  Per al desenvolupament del reial decret s'han tingut en compte les observacions dels interlocutors socials, de les associacions professionals de treballadors autònoms, de les comunitats autònomes i del Consell d'Estat.


   REIAL DECRET 1541-2011 PROTECCIÓ PER CESSACIÓ D'ACTIVITAT AUTÒNOMS


  "La vostra Mútua - Qualitat i servei, 365 dies l'any"