Imagen Noticias

MESURES URGENTS DE LIBERALITZACIÓ DEL COMERÇ I DE DETERMINATS SERVEIS

Novetats
Autor
Fraternidad-Muprespa

El 25 de maig passat es va publicar al BOE el Reial decret llei 19/2012, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis, i va entrar en vigor el dissabte 26 de maig.

Des de Fraternidad Muprespa ens ha semblat interessant fer una síntesi amb el més destacable de l'esmentada norma, que va entrar en vigor el 26 de maig passat.

Inexigibilitat de llicència

 1. Per a l'inici i desenvolupament de les activitats comercials i serveis, no podrà exigir-se per part de les administracions o entitats del sector públic l'obtenció de llicència prèvia d'instal·lacions, de funcionament o d'activitat, ni altres de classe similar o anàlogues que subjectin a prèvia autorització l'exercici de l'activitat comercial a desenvolupar o la possibilitat de l'obertura de l'establiment corresponent.
 2. Tampoc no estan subjectes a llicència els canvis de titularitat de les activitats comercials i de serveis. En aquests casos serà exigible comunicació prèvia a l'administració competent només als efectes informatius.
 3. No serà exigible llicència o autorització prèvia per a la realització de les obres lligades al condicionament dels locals per desenvolupar l'activitat comercial quan no requereixin la redacció d'un projecte d'obra de conformitat amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació.
 4. La inexigibilitat de llicència no regirà respecte de les obres d'edificació que calguin d'acord amb l'ordenació vigent, les quals es continuaran regulant, quant a l'exigència de llicència prèvia, requisits generals i competència per al seu atorgament, per la seva normativa corresponent.

Declaració responsable o comunicació prèvia

 1. Les llicències prèvies que, d'acord amb tot el que s'ha esmentat anteriorment, no es puguin exigir, se substituiran per declaracions responsables, o bé per comunicacions prèvies, de conformitat amb allò que estableix l'article 71.bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de l'Administració Pública i del procediment administratiu comú, relatives al compliment de les previsions legals que estableix la normativa vigent. En tot cas, el declarant haurà d'estar en possessió del justificant de pagament del tribut corresponent quan sigui preceptiu.
 2. La declaració responsable, o la comunicació prèvia, hauran de contenir una manifestació explícita del compliment d'aquells requisits que resultin exigibles d'acord amb la normativa vigent, fins i tot estar en possessió del projecte, en cas que les obres que s'hagin de fer així ho requereixin segons allò que estableix la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació.
 3. Els projectes als quals fa referència l'apartat anterior hauran d'estar signats per tècnics competents d'acord amb la normativa vigent.
 4. Quan s'hagin de fer diverses actuacions relacionades amb la mateixa activitat o al mateix local on es desenvolupa, les declaracions responsables, o les comunicacions prèvies, es tramitaran conjuntament.

Subjecció al règim general de control

 1. La presentació de la declaració responsable, o de la comunicació prèvia, amb el consegüent efecte d'habilitació a partir d'aquest moment per a l'exercici material de l'activitat comercial, no prejutjarà de cap manera la situació i efectiva conveniència de les condicions de l'establiment a la normativa aplicable, ni limitarà l'exercici de les potestats administratives, de comprovació, inspecció, sanció i, en general, de control, que a l'Administració en qualsevol ordre, estatal, autonòmic o local, li siguin atribuïdes per l'ordenació sectorial aplicable en cada cas.

Habilitació a les entitats col·laboradores

 1. Per a l'acompliment de l'activitat de comprovació dels requisits i circumstàncies referits en la declaració responsable o comunicació prèvia, les corporacions locals competents podran recórrer a la col·laboració privada d'entitats de valoració legalment acreditades, a través de les quals podrà gestionar-se la totalitat o una part de l'activitat de comprovació. Les esmentades entitats actuaran en règim de concurrència. En tot cas, els interessats, a l'efecte de la valoració dels requisits manifestats en les seves declaracions responsables, o en les seves comunicacions prèvies, podran, lliurement, fer ús o no dels serveis de les esmentades entitats, sense que d'això se'n pugui derivar cap tractament diferenciat per part de l'administració competent, destinatària de la comunicació.

Sol·licituds de llicències efectuades anteriorment

 1. Els procediments iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor que tinguin per finalitat l'obtenció de les llicències o autoritzacions que fossin necessàries d'acord amb la normativa anterior, es tramitaran i resoldran per la normativa vigent en el moment de la presentació de la sol·licitud.
 2. Malgrat tot el que s'ha disposat a l'apartat anterior, l'interessat podrà, amb anterioritat a la resolució, desistir de la seva sol·licitud i, d'aquesta manera, optar per l'aplicació de la nova normativa en allò que, alhora, resulti d'aplicació.REIAL DECRET LLEI 19/2012.

«La vostra Mútua - Qualitat i servei, 365 dies l'any»