Prácticas Laborales Responsables

Pràctiques laborals responsables

L’objectiu principal de Fraternidad-Muprespa en relació amb les pràctiques laborals responsables és contribuir a la creació i el manteniment d’ocupació de qualitat, basada en l’estabilitat, la seguretat i la salut laboral, la formació i el desenvolupament de la plantilla, la millora de les condicions d’igualtat d’oportunitats, la conciliació de la vida personal i laboral i la integració de les persones amb discapacitat en l’entorn laboral; a més de dur a terme accions adreçades a la societat que promoguin el foment de l’ocupació.

Pla d’igualtat de Fraternidad-Muprespa

Fraternidad-Muprespa va constituir el 2008 la Comissió d’Igualtat que va posar en marxa el I Pla d’igualtat el 2011 i va donar forma el marc d’actuació de l’entitat en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

Finalitzada la seva vigència, es va elaborar el II Pla d’igualtat amb accions que facilitaven la conciliació i el foment de la corresponsabilitat, com ara l’ampliació dels permisos de paternitat, la flexibilitat horària o la implantació del teletreball; així com ales accions dirigides a protegir possibles víctimes de violència de gènere.

Durant l’any 2017 es va treballar en la realització d’un nou diagnòstic que comparava la situació de partida amb la d’aquell any i que va tenir com a resultat el III Pla d’igualtat, que preveu, a més de les accions de compromís permanent i prorrogades, altres de noves orientades a sensibilitzar la plantilla en temes de conciliació, corresponsabilitat i col·lectius vulnerables, i que recull per primera vegada accions dirigides als centres assistencials de la xarxa, al col·lectiu LGTBIQ i a l’estudi de bretxa salarial.

Amb el III Pla d’igualtat de Fraternidad-Muprespa (2018-2020) es manté i renova el compromís de la Direcció de la Mútua de la  igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, més enllà de complir el que disposa la Llei orgànica  3/2007, de 22 de març, LOIEMH,  i el Conveni col·lectiu general d’àmbit estatal per a les entitats d’assegurances, reassegurances i mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, (2016-2019).

Per a l’elaboració de tots els seus plans, Fraternidad-Muprespa disposa de les aportacions dels representants dels treballadors i treballadores de la Mútua a través de l’esmentada Comissió d’Igualtat.

Distintiu d’igualtat en l’empresa

Fraternidad-Muprespa va obtenir el 2016 el Distintiu d’igualtat en l’empresa, marca d’excel·lència atorgada pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. El distintiu reconeix les empreses i altres entitats que destaquen mitjançant la implementació de mesures o plans d’igualtat en el desenvolupament de polítiques d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral.

Distintiu d’igualtat

 

 

 

Carta de la Diversitat

Fraternidad-Muprespa ha renovat públicament el 2019 el compromís d’adhesió a la Carta de Diversitat per la qual voluntàriament assumeix i subscriu, entre altres, els principis de sensibilitzar sobre la igualtat d’oportunitats, avançar en la construcció d’una plantilla diversa, promoure la inclusió o integració de totes les persones que pertanyen a l’empresa i fomentar la conciliació entre la vida familiar i laboral.

 

Charter Diversidad 2019-2021

 

Programa Inserida

Fraternidad-Muprespa es va adherir el 2017 al Programa Inserida de la Fundació ONCE amb l’objectiu d’impulsar la inserció laboral de persones amb discapacitat a través de diferents accions:

  • Inserció laboral directa de persones amb discapacitat.
  • Realització de programes de pràctiques.
  • Formació de persones amb discapacitat.
  • Integració laboral indirecta a través del foment de les compres responsables, el foment dels centres especials d’ocupació i de les clàusules socials.
  • Impuls d’accions per a la producció de béns i serveis accessibles.
  • Accions de difusió i sensibilització social.
  • Inclusió de la discapacitat en els plans o les estratègies de responsabilitat social.
  • Valoració de projectes d’innovació social dirigits a fomentar la contractació de joves amb discapacitat, dones amb discapacitat i persones d’altres col·lectius que en el sector social de la discapacitat tinguin més dificultats per accedir al mercat de treball.

Empresa saludable

Emmarcat en les accions de foment de la salut dels empleats Fraternidad-Muprespa, l’entitat s’ha adherit el 2014 a la Declaració de Luxemburg per la qual es compromet amb la integració dels principis bàsics de la promoció de la salut a la feina.