Mutua Fraternidad-Muprespa

Fem servir galetes per garantir el funcionament correcte del nostre portal web, millorar-ne la seguretat i obtenir una eficàcia i una personalització superiors dels serveis que oferim als usuaris. Si continueu navegant o premeu el botó "ACCEPTAR", considerem que n'accepteu l'ús. Podeu obtenir-ne més informació a la nostra POLÍTICA DE GALETES.

Voleu que el navegador recordi la decisió de rebutjar l'ús de galetes?
Si decidiu que el sistema recordi la vostra preferència, la galeta que emmagatzema aquesta informació es quedarà a l'ordinador de manera permanent.

DICCIONARI DE TERMES DE LES MÚTUES

Cercador de termes Diccionari de termes
Definició
 
 
Intervenció general de la Seguretat Social.

Centre directiu de l'Administració de la Seguretat Social amb competències de comptabilitat i control financer del sistema de la Seguretat Social.
La Intervenció General de la Seguretat Social, amb rang de Direcció general, queda adscrita a la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, sense perjudici de la seva dependència funcional de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.
L'interventor general de la Seguretat Social és nomenat per reial decret, a proposta conjunta dels ministres de Treball i Afers Socials i d'Hisenda, i a iniciativa de l'interventor general de l'Administració de l'Estat.

Funcions i competències
La Intervenció General de la Seguretat Social tindrà a càrrec seu l'exercici de les funcions i competències relatius a:
  • El control intern, mitjançant l'exercici de la funció interventora i les actuacions de control financer, d'acord amb el que estableix el Reial decret 706/1997, de 16 de maig, pel qual es desenvolupa el règim de control intern exercit per la Intervenció General de la Seguretat Social.
  • La direcció de la comptabilitat pública en l'àmbit de la Seguretat Social, d'acord amb el que preveu l'article 151 del text refós de la Llei general pressupostària, aprovat per Reial decret legislatiu 1091/1988, de 23 de setembre, segons la redacció que hi dóna l'article 74 de la Llei 13/1996, de 30 de desembre, sense perjudici de les competències que en matèria comptable s'atribueixin a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, i la gestió comptable de les entitats gestores i els serveis comuns de la Seguretat Social, de conformitat amb el que preveu aquest reial decret.
  • L'assessorament dels òrgans de gestió derivat de les seves funcions de control.
  • La Intervenció General de la Seguretat Social, com a prefectura superior de totes les intervencions delegades en les entitats gestores i els serveis comuns de la Seguretat Social, n’exercirà la coordinació, els farà arribar les instruccions necessàries per al desenvolupament de les seves funcions que estimi procedent i resoldrà les consultes que li siguin formulades.
També correspondrà a la Intervenció General de la Seguretat Social:
  • La participació amb veu i vot en els òrgans col·legiats en els quals, d'acord amb la majoria vigent, hagi de tenir representació.
  • Informar de les normes per les quals s’hagi de regir l'elaboració del pressupost de la Seguretat Social i que hagin de ser dictades pels òrgans de direcció i tutela de les diferents entitats que la integren.
  • Remetre trimestralment a les Comissions de Pressupostos del Congrés dels Diputats i del Senat informació sobre l'execució dels pressupostos de les entitats que integren el sistema de Seguretat Social.
  • L'exercici de qualsevol altra funció i competència que li atribueixi la normativa vigent.

 

Llista de paraules relacionades

 
 
subir