TRADE y SETA

TRADE i SETA

Treballador autònom econòmicament depenent (TRADE)

També la nova Llei, a l'art. 26, punt 3, defineix per primera vegada la figura del treballador autònom econòmicament depenent (TRADE) com “aquells que realitzen una activitat econòmica o professional a títol lucratiu i de manera habitual, personal, directa i predominant per a una persona física o jurídica, denominada client, de la qual depenen econòmicament per percebre’n almenys el 75 per 100 dels seus ingressos per rendiments de treball i d'activitats econòmiques o professionals”. No obstant això, per rebre aquesta consideració, hauran de reunir simultàniament cinc condicions.

  1. No tenir a càrrec seu treballadors per compte aliè, ni contractar o subcontractar amb tercers.
  2. No executar la seva activitat de manera indiferenciada amb els treballadors que prestin serveis sota qualsevol modalitat de contractació per compte del client.
  3. Disposar d'infraestructura productiva i material propis, necessaris per a l'exercici de l'activitat i independents dels del seu client.
  4. Desenvolupar la seva activitat sota criteris organitzatius propis, sense perjudici de les indicacions de caràcter general que pugui rebre del seu client.
  5. Percebre una contraprestació econòmica en funció del resultat de la seva activitat, d'acord amb allò pactat amb el client.

Aquestes condicions específiques, a més han d'anar acompanyades d'un contracte per escrit (o dintre d'un acord d'interès professional) i registrat:

Sistema especial per a treballadors per compte propi agraris (seta)

Per la Llei 18/2007, de 4 de juliol (1) s'estableix, dintre del Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, i amb efectes des de l'1 de gener de 2008, el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris, en el qual quedaran inclosos els treballadors per compte propi agraris, més grans de 18 anys, que reuneixin els requisits següents:

  1. Ser titulars d'una explotació agrària i obtenir, almenys, el 50 per 100 de la seva renda total de la realització d'activitats agràries o altres de complementàries, sempre que la part de renda procedent directament de l'activitat agrària realitzada en la seva explotació no sigui inferior al 25 per 100 de la seva renda total i el temps de treball dedicat a activitats agràries o complementàries sigui superior a la meitat del seu temps de treball total.
  • Es consideren activitats complementàries la participació i presència del titular, com a conseqüència d'elecció pública, en institucions de caràcter representatiu, o en òrgans de representació de caràcter sindical, cooperatiu o professional, sempre que estiguin vinculats al sector agrari; també tindran la consideració d'activitats complementàries les activitats de transformació i venda directa dels productes de la seva explotació i les relacionades amb la conservació de l'espai natural i protecció del medi ambient, igual que les turístiques, cinergètiques i artesanals dutes a terme a la seva explotació.
  • Que els rendiments anuals nets obtinguts de l'explotació agrària per cadascun dels seus titulars no superin la quantia equivalent al 75 per 100 de l'import, en còmput anual, de la base màxima de cotització establerta en cada moment en el Règim General de la Seguretat Social.
  • La realització de tasques agràries de manera personal i directa en aquestes explotacions agràries, encara que tinguin treballadors per compte aliè, sempre que no es tracti de més de dos treballadors fixos o, si es tracta de treballadors amb contracte de treball de durada determinada, que el nombre total de jornals satisfets als eventuals agraris no superi els 546 en un any, computat de data a data. Les limitacions en la contractació de treballadors per compte aliè s'entenen aplicables per cada explotació agrària.
  • En el cas que a l'explotació agrària hi hagi dos titulars o més, tots ells d'alta en el Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, s'afegirà al nombre de treballadors o jornals previstos al paràgraf anterior un treballador fix més, o 273 jornals l'any, en cas de treballadors eventuals, per cada titular de l'explotació agrària, exclòs el primer.