Protecció personal i gestions administratives per a empreses en relació amb el COVID-19

General

Atesa la gran quantitat d’informació derivada de la crisi sanitària originada pel COVID-19, resumim en aquesta notícia els aspectes més importants, tant sobre protecció personal com en relació amb els tràmits i gestions relatius a les possibles baixes.

Què és el coronavirus CoVID-19?

Els coronavirus (CoV) són una àmplia família de virus que poden causar diverses afeccions, des del refredat comú fins a malalties més greus, com ocorre amb el coronavirus causant de la síndrome respiratòria de l’Orient Mitjà (MERS-CoV) i el que ocasiona la síndrome respiratòria aguda severa (SRAS-CoV). Un nou coronavirus és una nova soca de coronavirus que no s’havia trobat abans en l’ésser humà.

Quins són els símptomes d’aquesta malaltia?

Aquestes infeccions solen cursar amb:

 • Febre elevada.
 • Tos seca (no productiva).
 • Símptomes respiratoris de dispnea o dificultat per respirar.
 • En ocasions, també poden cursar amb diarrea.

Si la malaltia es complica, pot causar pneumònia, síndrome respiratòria aguda severa, insuficiència renal i, fins i tot, la mort.

Què he de fer si presento aquests símptomes?

Si teniu dubtes o voleu informació més detallada, podreu contactar amb el número de telèfon que cada comunitat autònoma ha habilitat a l’efecte. Consulteu la llista.

Recentment, la Comunitat de Madrid ha posat a disposició de qualsevol ciutadà una web a través de la qual es pot fer un test d’autoavaluació de la malaltia. 

Quines són les mesures preventives contra aquesta malaltia?

No hi ha cap fórmula màgica que ofereixi resultats absoluts, però és recomanable seguir aquests consells per reduir el risc de contreure la malaltia:

 • Renteu-vos les mans amb freqüència utilitzant aigua i sabó o una solució hidroalcohòlica durant 20-30 segons, sempre que sigui evident la brutícia a les mans, o utilitzant solucions hidroalcohòliques quan no es disposi d’aigua i sabó o quan la brutícia a les mans no sigui tan evident.
 • Eviteu el contacte amb els ulls, el nas i la boca.
 • Eviteu el contacte amb persones que hagin pogut estar exposades al virus o en presentin algun dels símptomes en l’actualitat. En tot cas, intenteu mantenir una distància de seguretat d’1,5 metres amb la resta de persones.

En què consisteix la nova baixa per coronavirus?

Aquesta malaltia està essent tan excepcional que des del mateix Govern s’ha creat una nova prestació per donar cobertura tant als treballadors que siguin infectats per coronavirus, com per a aquells que s’hagin de sotmetre obligatòriament a un període d’aïllament per possible contacte o exposició al virus.

Aquesta nova prestació s’ha regulat a l’art. 5 del RDL 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública.

Singularitats d’aquesta prestació:

 • Naturalesa: malaltia comuna.
 • Període de carència: no és exigible.
 • Assistència sanitària: correspon al servei públic de salut.
 • Gestió administrativa:
  • Correspon als metges del servei públic de salut l’atenció sanitària i l’emissió dels comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta. Tant en els supòsits de contagi com en els supòsits de quarantena o aïllament.
  •  La baixa mèdica podrà ser expedida sense necessitat de la presència física del malalt i amb efecte retroactiu.
  • Els codis que cal utilitzar per a aquest procediment especial són els indicats pel Ministeri de Sanitat:  
   • En CIE-10 ES: B34.2 (per als casos de contagi/infecció) i Z20.828 (per als casos d’aïllament per contacte o exposició).
   • En CIE-9.MC: 079.82 (per als casos de contagi/infecció) i V01.79 (per als casos d’aïllament per contacte o exposició).        
  • Els metges de les mútues no emetran, en cap cas, cap informe per a aquest tipus de malalties.

Aclariments administratius addicionals:

 1. No requereix que es tramiti res per Delt@.
 2. No computa en la sinistralitat de l’empresa, tot i que sí en l’absentisme.
 • Quantia: la quantia de la prestació serà equivalent a una prestació d’incapacitat temporal derivada d’accident laboral. Per tant, es percebrà el 75 % des de l’endemà de la baixa mèdica.
 • Pagament: la prestació s’abonarà com si es tractés d’una prestació d’incapacitat temporal. En la majoria de les ocasions, serà per pagament delegat a través de l’empresa, tret dels col·lectius i les excepcions previstes en la norma que s’abonin en pagament directe per la Mútua.

Com tramitar la baixa per coronavirus?

En cas d’haver estat diagnosticat de coronavirus o haver estat en contacte o exposat amb una font del virus, els passos que cal seguir són els següents:

 1. Truqueu per telèfon al vostre centre de salut per demanar cita amb el vostre metge d’atenció primària.

En lloc de concertar la cita amb el metge d’atenció primària, us sol·licitaran un número de telèfon perquè sigui el metge qui contacti amb vós. 

 1. Haureu d’estar atent al telèfon, perquè en qualsevol moment podeu rebre la trucada del metge d’atenció primària.

Si el metge us truca i no us localitza, és possible que l’endemà hàgiu de repetir el primer pas.

 1. Quan rebeu la trucada del metge d’atenció primària, us farà un seguit de preguntes i, en funció de les vostres respostes, determinarà si necessiteu baixa mèdica per coronavirus, bé per estar infectat o per estar en aïllament per possible contacte o exposició, i la data que tindrà aquesta baixa mèdica. De la mateixa manera, emetrà o concertarà les confirmacions que corresponguin i la pròxima data de control (presencial o telefònic). Els documents generats estaran disponibles per recollir-los a la part administrativa del centre de salut.
 2. Una persona autoritzada (mai el malalt) haurà d’acudir al centre de salut a recollir els informes.
 3. Haureu de fer arribar l’exemplar de cada un dels informes que us hagin estat emesos a la vostra empresa (bé per fotografia, correu electrònic, etc.).
 4. L’empresa haurà de remetre la informació dels informes rebuts a través del Sistema RED, i informar com a contingència la que consti a l’informe rebut pel treballador (és a dir, per malaltia comuna).
 5. Els informes emesos pel metge d’atenció primària s’enviaran aquell mateix dia a l’INSS que, després de comprovar els diagnòstics, convertirà la contingència de l’informe a accident laboral per tal que en la liquidació d’assegurances socials la prestació associada sigui la d’una IT derivada d’AL.
 6. Les empreses hauran de confeccionar les seves nòmines com si el treballador estigués de baixa per IT derivada d’accident laboral (AL).

Com pot l’empresa identificar aquestes baixes? Realment no és senzill, ja que l’empresa no té accés als diagnòstics, l’única manera de saber-ho és:

 1. Que el treballador faciliti la informació del diagnòstic voluntàriament.
 2. A través dels fitxers FIE, ja que aquestes baixes apareixeran com a codi 3 (accident laboral), encara que a la baixa mèdica en paper que hagi presentat el treballador posi malaltia comuna.
 3. A través de l’Informe de dades per a la cotització (IDC), ja que en aquest informe apareixerà com a primer dia del tram a deduir l’endemà de la data de la baixa i en el tipus de peculiaritat: 23 IT.AL. Pagament delegat.

Altres enllaços d’interès

Normativa recent relacionada amb el coronavirus:

 • Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública.
 • Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanit&
¿Us ha resultat útil aquest contingut?
(reset)
¡Gràcies pel vostre vot!

Points: 7