Volant d'assistència per a accident de treball

Document (facilitat per la mútua d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social) pel qual l'empresa li sol·licita que doni servei a un determinat treballador que ha sofert un accident de treball. Això sense perjudici del deure de presentar el comunicat d’accident oportú dintre dels cinc dies següents a la data de l'accident, si causa baixa mèdica.