Acta de infracción

Documento público estendido pola Inspección de Traballo naquelas situacións nas que se constatan feitos constitutivos dalgunha das infraccións previstas na orde social, de acordo aos termos e condicións establecidos na normativa legal vixente.