TRADE y SETA

Coberturas autónomos

Enténdese por traballador por conta propia ou autónomo, aquel que realiza de forma habitual, persoal e directa unha actividade económica a título lucrativo, sen suxeición por ela a contrato de traballo e aínda que utilice o servizo remunerado doutras persoas, sexa ou non titular de empresa individual ou familiar. Presúmese, salvo proba en contrario, que no interesado concorre a condición de traballador por conta propia ou autónomo se este ostenta a titularidade dun establecemento aberto ao público como propietario, arrendatario, usufrutuario ou outro concepto análogo.

Dentro do Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA) considéranse ademais os seguintes casos especiais:

 • Sistema Especial para Traballadores por Conta Propia Agrarios (SETA), pola Lei 18/2007, do 4 de xullo, e con efectos dende 1 de xaneiro de 2008.
 • Traballadores autónomos economicamente dependentes (TRADE), segundo Capítulo III do Título II da Lei 20/2007, do 11 de xullo, do estatuto do traballo autónomo.

A entrada en vigor do Estatuto do traballo autónomo permitiu regular a actividade de millóns de traballadores por conta propia, que viron recoñecidos un conxunto de dereitos individuais e colectivos, así como a mellora do nivel de protección social.

Os traballadores incluídos no RETA, ao darse de alta na Seguridade Social, han de cubrir as Continxencias profesionais na  mesma Mutua Colaboradora coa Seguridade Social coa que opte ou optase no seu día para a xestión da prestación económica de Incapacidade Temporal por Continxencias Comúns, polo que as Continxencias profesionais son obrigatorias dende o 01/01/2019 con carácter xeral. Tamén terá carácter obrigatorio a protección por cesamento de actividade (CATA) e por medidas de formación, orientación profesional e promoción da actividade emprendedora.

Sistema especial para traballadores por conta propia agrarios (SETA)

Pola Lei 18/2007, do 4 de xullo, establécese, dentro do Réxime Especial dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos (RETA), e con efectos dende o 1 de xaneiro de 2008, o Sistema Especial para Traballadores por Conta Propia Agrarios (SETA), no que quedarán incluídos os traballadores por conta propia agrarios, maiores de 18 anos, que reúnan os seguintes requisitos:

 1. Ser titulares dunha explotación agraria e obter, polo menos, o 50 por 100 da súa renda total da realización de actividades agrarias ou outras complementarias, sempre que a parte de renda procedente directamente da actividade agraria realizada na súa explotación non sexa inferior ao 25 por 100 da súa renda total e o tempo de traballo dedicado a actividades agrarias, ou complementarias destas, sexa superior á metade do seu tempo de traballo total.
  • Considéranse actividades complementarias a participación e presenza do titular, como consecuencia de elección pública, en institucións de carácter representativo, así como en órganos de representación de carácter sindical, cooperativo ou profesional, sempre que estes se achen vinculados ao sector agrario; tamén terán a consideración de actividades complementarias as actividades de transformación e venda directa dos produtos da súa explotación e as relacionadas coa conservación do espazo natural e protección do medio ambiente, ao igual que as turísticas, cinexéticas e artesanais realizadas na súa explotación.
 2. Que os rendementos anuais netos obtidos da explotación agraria por cada titular desta non superen a contía equivalente ao 75 por 100 do importe, en cómputo anual, da base máxima de cotización establecida en cada momento no Réxime Xeral da Seguridade Social.
 3. A realización de labores agrarios de forma persoal e directa en tales explotacións agrarias, aínda cando ocupen traballadores por conta allea, sempre que non se trate de máis de dous traballadores fixos ou, de tratarse de traballadores con contrato de traballo de duración determinada, que o número total de xornais satisfeitos aos eventuais agrarios non supere os 546 nun ano, computado de data a data. As limitacións na contratación de traballadores por conta allea enténdense aplicables por cada explotación agraria.
 4. No caso de que na explotación agraria existan dous ou máis titulares, en alta todos eles no Réxime Especial dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos (RETA), engadirase ao número de traballadores ou xornais previstos no parágrafo anterior un traballador fixo máis, ou 273 xornais ao ano, en caso de traballadores eventuais, por cada titular da explotación agraria, excluído o primeiro.

Traballador autónomo economicamente dependente (TRADE)

A Lei 20/2007, do 11 de xullo, no seu art. 11, punto 1, define por primeira vez a figura do Traballador Autónomo Economicamente Dependente (TRADE) como “aqueles que realizan unha actividade económica ou profesional a título lucrativo e de forma habitual, persoal, directa e predominante para unha persoa física ou xurídica, denominada cliente, do que dependen economicamente por percibir del, polo menos, o 75 por 100 dos seus ingresos por rendementos de traballo e de actividades económicas ou profesionais”.

Non obstante, para consideralos como tales, deberán reunir simultaneamente cinco condicións:

 1. Non ter ao seu cargo traballadores por conta allea, nin contratar ou subcontratar con terceiros.
 2. Non executar a súa actividade de maneira indiferenciada cos traballadores que presten servizos baixo calquera modalidade de contratación por conta do cliente.
 3. Dispoñer de infraestrutura produtiva e material propios, necesarios para o exercicio da actividade e independentes dos do seu cliente.
 4. Desenvolver a súa actividade baixo criterios organizativos propios, sen prexuízo das indicacións de carácter xeral que poida recibir do seu cliente.
 5. Percibir unha contraprestación económica en función do resultado da súa actividade, de acordo co pactado co cliente.

Estas condicións específicas, ademais han de ir acompañadas dun contrato por escrito (ou dentro dun acordo de interese profesional) e rexistrado:

Coberturas voluntarias e obrigatorias. Bases e tipos de cotización

Continxencias profesionais (Accidente de Traballo e Enfermidades Profesionais) Cobertura OBRIGATORIA (A partir do 1/1/2019)
Prestación Económica de Incapacidade Temporal por Continxencias comúns (Enfermidade Común ou Accidente non Laboral) Cobertura OBRIGATORIA (A partir do 01/01/2008)
Base mínima (mes) 944,40 € (*)
Base máxima (mes) 4.070,10 € (*)
Continxencias comúns 28,30%
Continxencias profesionais  0,90% (0,46%  IT + 0,44%  IMS)
Cesamento de Actividade                   0,70%
Formación profesional 0,10%

* O autónomo poderá elixir entre a base mínima e máxima que lle corresponda segundo as súas particularidades, con respecto á normativa vixente.

 

Cobertura de Incapacidade, Morte e Supervivencia Continxencias profesionais I.M.S. Cobertura OBRIGATORIA
Cobertura por Continxencias comúns Cobertura OBRIGATORIA
Prestación Económica de Incapacidade Temporal por Continxencias comúns e Continxencias profesionais (Mellora) Opción VOLUNTARIA
Cesamento de actividade Opción VOLUNTARIA
Base mínima (mes) 944,40 €
Base máxima (mes) 4.070,10 €
 
Continxencias comúns (sen I.T.)

18,75%: Cando a base estea comprendida entre 944,40  e 1.133,40 euros/mes.

26,50%: Se cotiza por unha base superior a 1.133,40 euros/mes, a contía que exceda.

Mellora Voluntaria I.T. 3,30% ou (2,80% se ademais ten cobertura de cesamento de actividade ou Continxencia profesional)

Os traballadores incluídos neste Sistema Especial que non optaran por dar cobertura, no ámbito da protección dispensada, á totalidade das continxencias de accidentes de traballo e enfermidades profesionais efectuarán unha cotización en concepto de incapacidade permanentemorte e supervivencia correspondente ao 1 por cento, ademais dunha cotización adicional equivalente ao 0,10 por cento para o financiamento das prestacións previstas para o risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural, aplicando, en ambos os dous casos, sobre a base de cotización elixida.

Aos traballadores incluídos neste Réxime Especial que opten ou optaran pola totalidade da cobertura das continxencias derivadas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais, aplicarase segundo a tarifa de primas para a cotización por accidentes de traballo e enfermidades profesionais.

Os traballadores que de forma voluntaria se acollan á cobertura de Cesamento de Actividade, o tipo de cotización aplicable será o 2,20 por cento.

Continxencias profesionais (Accidente de Traballo e Enfermidades Profesionais) Opción OBRIGATORIA (A partir de 1-1-2008)
Prestación Económica de Incapacidade Temporal por Continxencias comúns (Enfermidade Común ou Accidente non Laboral) Opción OBRIGATORIA (A partir de 1-1-2008)

 

Continxencias profesionais (Accidente de Traballo e Enfermidades Profesionais) Opción OBRIGATORIA (Pendente de desenvolvemento regulamentario)
Prestación Económica de Incapacidade Temporal por Continxencias comúns (Enfermidade Común ou Accidente non Laboral) Opción OBRIGATORIA (A partir de 1-1-2008)