Comisión de Prestacións Especiais

Órgano de participación das Mutuas Colaboradoras coa Seguridade Social, responsable de decidir o outorgamento de prestacións especiais
Ten carácter paritario e está integrado por representantes das empresas asociadas, designados pola Xunta Directiva, e por representantes dos traballadores empregados polas empresas asociadas, designados polas centrais sindicais de maior representatividade.