Graos da Incapacidade Permanente

Distintos estados da redución da capacidade de traballo do interesado, que poden constituír incapacidade parcial, total, absoluta e de grande invalidez, e que poden atribuír dereitos a prestacións de diversa contía.