Imagen Noticias

CLASIFICACIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2009 (CNAE-2009) - REAL DECRETO 475/2007 DO 13 DE ABRIL.

Normativa
Autor
Boletín Oficial do Estado (BOE)
 CLASIFICACIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2009 (CNAE-2009) - REAL DECRETO 475/2007 DO 13 DE ABRIL.  

Acceda á información actualizada para o ano 2010 sobre a Clasificación Nacional de Actividades Económicas ([CNAE) e as novas tarifas oficiais.A partir do 1 de xaneiro de 2009 entrará en vigor o Real Decreto 475/2007, do 13 de abril, polo que se aproba a Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009.

Para aquelas empresas que segundo os cadros de equivalencias entre CNAE 93 e CNAE 09 elaborado polo Instituto Nacional de Estatística, o actual código CNAE 93 a por separado en varios CNAE 09, será necesaria a anotación do código correcto por parte do empresario.

Para levar a cabo a anotación referida, a Tesouraría habilitou unha nova transacción en liña a través da cal se poden consultar os posibles códigos de CNAE -2009 que poden resultar de aplicación a unha empresa en función do seu actual CNAE (93) e anotar, de entre os posibles, o código CNAE-2009 que mellor defina a súa actividade.

A nova transacción denomínase "Anotación de Actividade Económica" e atópase operativa dende o pasado 16 de abril de 2008.

A devandita anotación deberá efectuarse antes do 1 de novembro de 2008, dado que se chegada esa data non se fixese a anotación, por parte da Tesouraría procederase a realizar unha conversión automática, designándolle o código que corresponda ao tipo de cotización para AT do valor máis alto de entre os posibles que lle puidese corresponder.

Esta conversión realizarase no mes de novembro, podéndose consultar o valor asignado a través das transaccións do Sistema RED nas que aparece este dato, ademais de na transacción específica de anotación/consulta de CNAE 09.