Imagen Noticias

RESUMO DA INTEGRACIÓN DO RÉXIME ESPECIAL AGRARIO DA SEGURIDADE SOCIAL NO RÉXIME XERAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Normativa
Autor
Fraternidad-Muprespa
 

No Boletín Oficial do Estado do 23 de setembro de 2011 publicouse a Lei 28/2011, pola que se procede á integración do Réxime Especial Agrario da Seguridade Social no Réxime Xeral da Seguridade Social.

OBXECTIVOS DA LEI

a) A integración no Réxime Xeral da Seguridade Social dos traballadores por conta allea incluídos no Réxime Especial Agrario da Seguridade Social, así como dos empresarios aos que prestan os seus servizos.

b) A creación dun Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios a través dun novo modelo de cotización e de protección.

CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA ESPECIAL PARA TRABALLADORES POR CONTA ALLEA AGRARIOS

 • As particularidades son: Para os efectos de permanecer incluído no Sistema Especial durante os períodos de inactividade nos labores agrarios, os traballadores non estarán obrigados a realizar un mínimo de 30 xornadas reais nun período continuado de 365 días.
  quedarán excluídos deste sistema especial cando non realicen ningunha xornada real durante un período superior a seis meses naturais consecutivos, ou nos casos en que o traballador non ingrese a cota correspondente aos períodos de inactividade.
  As cotizacións satisfeitas ao extinguido Réxime Especial Agrario da Seguridade Social polos traballadores por conta allea, integrados no Réxime Xeral da Seguridade Social, entenderanse efectuadas neste último, tendo plena validez tanto para perfeccionar o dereito coma para determinar a contía das prestacións previstas na acción protectora do devandito Réxime Xeral.
 • Obriga de cotizar: Existe obriga de cotizar tanto durante os períodos de actividade pola realización de labores agrarios coma durante os períodos de inactividade nos devanditos labores.
 • Situación de inactividade: Entenderase que existen períodos de inactividade dentro dun mes natural cando o número de xornadas reais nel realizadas sexa inferior ao 76,67% dos días naturais en que o traballador figure incluído no Sistema Especial no devandito mes.
  Para quedar incluído no sistema durante os períodos de inactividade será necesario que o traballador realizase un mínimo de 30 xornadas reais nun período continuado de 365 días.
  A exclusión do Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios durante os períodos de inactividade, coa conseguinte baixa no Réxime Xeral, poderá producirse:

  a) Por solicitude do traballador.
  b) De oficio pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social cando o traballador non realice un mínimo de 30 xornadas nun período continuado de 365 días ou por falta de aboamento das cotas correspondentes a períodos de inactividade durante dúas mensualidades consecutivas.
   
 • Solicitude de alta: Se se contratan traballadores eventuais ou fixos descontinuos o mesmo día en que comecen a súa prestación de servizos, as solicitudes de alta poderán presentarse ata as 12 horas do devandito día, cando non sexa posible formalizarse con anterioridade ao inicio da devandita xornada.
 • Regras de cotización durante os períodos de actividade: A cotización poderá efectuarse, a opción do empresario, por bases diarias, en función das xornadas reais realizadas, ou por bases mensuais. Para os traballadores agrarios por conta allea con contrato indefinido (agás os fixos descontinuos) serán obrigatorias as bases mensuais.
 • Tipos de cotización:

  1. Os tipos aplicables durante os períodos de actividade serán os seguintes:

  · Para a cotización por continxencias comúns, os tipos de cotización elevaranse gradualmente entre 2012 e 2031 ata alcanzar o 28,30%, sendo o 23,60% a cargo do empresario e o 4,70% a cargo do traballador. A disposición adicional segunda establece unha aplicación paulatina das bases e tipos de cotización, así como das reducións aplicables.
  · Para a cotización por continxencias de accidentes de traballo e enfermidades profesionais, aplicaranse os tipos de cotización da tarifa de primas aprobada pola D.A. 4ª da Lei de presupostos xerais do Estado para 2007, sendo as primas resultantes a cargo exclusivo do empresario.
  · Tamén se cotizará pola continxencia de desemprego, así como ao Fondo de Garantía Salarial e por Formación Profesional.
  · Durante as situacións de incapacidade temporal, risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural, así como de maternidade e paternidade causadas durante os períodos de actividade, a cotización variará en función da modalidade de contratación dos traballadores.
  · A cotización dos traballadores agrarios con contrato de traballo a tempo parcial levarase a cabo de forma proporcional á parte de xornada realizada efectivamente. Este aspecto será obxecto de desenvolvemento regulamentario.

  2. Durante os períodos de inactividade, a cotización terá carácter mensual e correrá a cargo exclusivo do traballador. O tipo de cotización aplicable será o 11,50 por cento.
   
 • A acción protectora: Os traballadores incluídos no Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios terán dereito ás prestacións da Seguridade Social nos termos e condicións establecidos no Réxime Xeral da Seguridade Social, con algunhas peculiaridades:

  1. Para o recoñecemento das correspondentes prestacións económicas será necesario que os traballadores se achen ao corrente no pagamento das cotizacións correspondentes aos períodos de inactividade, de cuxo ingreso son responsables.

  2. Durante os períodos de inactividade, a acción protectora do Sistema Especial comprenderá as prestacións económicas por maternidade, paternidade, incapacidade permanente e morte e supervivencia derivadas de continxencias comúns, así como xubilación. Para o acceso á xubilación anticipada e para os efectos de acreditar o requisito do período mínimo de cotización efectiva, será necesario que, nos últimos dez anos cotizados, polo menos seis correspondan a períodos de actividade efectiva neste Sistema Especial.

  3. A cotización á Seguridade Social durante a percepción da prestación por desemprego de nivel contributivo ou do subsidio por desemprego de nivel asistencial, será aboada pola entidade xestora directamente á Tesouraría Xeral da Seguridade Social
  Durante a percepción da prestación por desemprego, a base de cotización á Seguridade Social daqueles traballadores polos que exista obriga legal de cotizar será a establecida, con carácter xeral, na correspondente Lei de presupostos xerais do Estado tanto nos supostos de extinción da relación laboral coma nos de suspensión desta e de redución de xornada, calculada en función das bases correspondentes aos períodos de actividade. O 73,50% da achega do traballador á Seguridade Social correrá a cargo da entidade xestora, sendo o 26,50% restante a cargo do traballador e descontándose da contía da prestación.
  Durante a percepción do subsidio por desemprego, a base de cotización á Seguridade Social será o tope mínimo de cotización vixente en cada momento no Réxime Xeral.

 LEI 28/2011, DO 22 DE SETEMBRO

"A súa Mutua - Calidade e Servizo, 365 días ao ano"