Imagen Noticias

PROTECCIÓN POR CESAMENTO DE ACTIVIDADE DOS TRABALLADORES AUTÓNOMOS

Normativa
Autor
Fraternidad-Muprespa
 

RESUMO DO REAL DECRETO 1541/2011, POLO QUE SE DESENVOLVE A LEI 32/2010, POLA QUE SE ESTABLECE UN SISTEMA ESPECÍFICO DE PROTECCIÓN POR CESAMENTO DE ACTIVIDADE DOS TRABALLADORES AUTÓNOMOS.

(BOE DO 1 DE NOVEMBRO DE 2011).

Coa aprobación desta norma España convértese no único país europeo que conta cun sistema de protección de "paro dos autónomos" para aqueles emprendedores que teñen que pechar o seu negocio.

Coa entrada en vigor desta norma, con efectos dende o 1 de novembro de 2011, con excepción do artigo 19, relativo ao réxime financeiro das cotizacións satisfeitas polo autónomo, que ten efectos dende o 1 de xaneiro de 2011, e da disposición adicional 5.ª, relativa á incorporación ao sistema de protección dos autónomos agrarios, con efectos dende o 1 de xaneiro de 2012, poderían comezar a solicitarse as primeiras peticións de recoñecemento desta protección, ao cumprirse o período mínimo de cotización (doce meses), para ter recoñecemento a esta.

O Real decreto 1541/2011 supón un gran salto no desenvolvemento do Estatuto do Traballo Autónomo, en canto á protección social, e cumpre cunha importante reivindicación deste colectivo. Trátase dun sistema contributivo no que o traballador autónomo cotiza o 2,2% da súa base de cotización. Á súa vez, o traballador autónomo que cotice por esta continxencia terá a vantaxe de ver reducida a súa cotización pola cobertura de incapacidade temporal en 0,5 puntos.

O financiamento da protección acometerase exclusivamente con cargo á cotización pola devandita continxencia dos traballadores autónomos que tivesen protexida a cobertura por accidentes de traballo e enfermidades profesionais. A Tesouraría Xeral da Seguridade Social procederá á repartición do importe das cotizacións diferenciando entre o importe dirixido a cubrir os gastos orixinados polas prestacións que hai que aboar ao traballador autónomo beneficiario e a súa cotización, e o destinado a financiar as actuacións de formación, orientación profesional e promoción da actividade emprendedora.

Os órganos xestores acometerán o pagamento da prestación económica por cesamento da actividade conforme ás disposicións contidas, diferenciando entre Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidade Profesional da Seguridade Social, Servizo Público de Emprego Estatal e Instituto Social da Mariña.

En caso de que se obteñan resultados positivos da xestión das Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais da Seguridade Social, establécense dous tipos de reservas:

Primeira: Dotada con polo menos o 80 por cento do total do excedente, que quedará na Mutua, coa finalidade de garantir a viabilidade financeira da xestión da protección por cesamento de actividade do colectivo de traballadores autónomos que xestiona.

Segunda: Dotada con ata o 20 por cento, estará na Tesouraría Xeral da Seguridade Social, coa finalidade de garantir a suficiencia financeira do conxunto do sistema de protección por cesamento de actividade dos traballadores autónomos.

A solicitude do recoñecemento do dereito realizarase na mesma Mutua coa que se teñan cubertas as continxencias derivadas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais e deberanse achegar os documentos que se indican no Real decreto.

A disposición transitoria única establece como gastos de administración que poderán imputar as Mutuas aqueles que resulten necesarios para a posta en marcha e desenvolvemento do sistema de xestión da prestación por cesamento de actividade dos traballadores autónomos, como os derivados de implantar programas informáticos vinculados á xestión da protección, de desenvolvemento e formación dos seus recursos humanos e, se é o caso, os de comprobación e seguimento das situacións protexidas.

A contía da prestación será do 70% da media de bases de cotización do traballador autónomo dos doce últimos meses, salvo cargas familiares.

O período de duración da protección responderá á seguinte escala:


Período de cotización
(meses)

Período da protección
(meses)

De 12 a 17 2
De 18 a 23 3
De 24 a 29 4
De 30 a 35 5
De 36 a 42 6
De 43 a 47 8
De 48 en diante 12


O número de cotizantes ao sistema de protección por cesamento de actividade é de 502.263. O próximo mes de xaneiro incorporaranse ao sistema os traballadores por conta propia agrarios. Na actualidade hai preto de 150.000 agrarios que teñen cubertas as continxencias profesionais.

O texto ten en conta a especificidade dos labores agrícolas e gandeiros, e establece o cesamento temporal de actividade nos seguintes supostos:

 • Cambio de cultivo ou actividade gandeira por forza maior, durante o período necesario para o desenvolvemento do novo cultivo ou gandaría.
 • Dano nas explotacións agrarias ou gandeiras por forza maior, durante o tempo imprescindible para a recuperación destas.
 • Período de erradicación de enfermidades en explotacións gandeiras.
 • Violencia de xénero que determine o cesamento temporal da actividade da traballadora afectada.

O dereito á protección por cesamento de actividade recoñecerase aos traballadores autónomos que cumpran os requisitos seguintes:

a) Estar na data do cesamento de actividade afiliados, en situación de alta e cubertas as continxencias profesionais e a de cesamento de actividade, no Réxime Especial dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos.

b) Solicitar a baixa no Réxime Especial correspondente a causa do cesamento de actividade.

c) Ter cuberto o período mínimo de cotización por cesamento de actividade ao que se refire o artigo 12 deste Real decreto, sendo computable para este efecto o mes no que se produza o feito causante da prestación.

d) Encontrarse en situación legal de cesamento de actividade. (Motivos económicos, técnicos, produtivos ou organizativos; acreditarase mediante declaración xurada e documentación que sirva de fundamento).

e) Acreditar activa dispoñibilidade para a reincorporación ao mercado de traballo, a través das actividades formativas, de orientación profesional e de promoción da actividade emprendedora ás que poida ser convocado polo Servizo Público de Emprego.

f) Non ter cumprido a idade ordinaria para causar dereito á pensión contributiva de xubilación.

g) Estar ao corrente no pagamento das cotas ao correspondente Réxime Especial da Seguridade Social na data do cesamento de actividade.

  O dereito á protección por cesamento de actividade recoñecerase tamén nos seguintes casos:

  • Acreditación da situación legal de cesamento da actividade por forza maior.
  • Acreditación da situación legal de cesamento da actividade por perda da licenza administrativa.
  • Acreditación da situación legal de cesamento da actividade nos casos de violencia de xénero.
  • Acreditación da situación legal de cesamento da actividade por divorcio ou acordo de separación matrimonial.
  • Acreditación da situación legal de cesamento da actividade nos traballadores autónomos economicamente dependentes.

  Para o desenvolvemento do Real decreto, tivéronse en conta as observacións dos interlocutores sociais, das asociacións profesionais de traballadores autónomos, das Comunidades Autónomas e do Consello de Estado.


   REAL DECRETO 1541-2011 PROTECCIÓN POR CESAMENTO DE ACTIVIDADE AUTÓNOMOS


  "A súa Mutua - Calidade e Servizo, 365 días ao ano"