Parte de accidente de traballo

Documento oficial polo cal o empresario comunica á Entidade Xestora ou Mutua coa que teña concertadas as continxencias de accidentes de traballo e enfermidades profesionais, a ocorrencia dun accidente de traballo, a forma en que se produciu, o lugar e as consecuencias deste. Deberá cursarse, no prazo de cinco días hábiles contados a partir da data do accidente ou da baixa médica, para aqueles accidentes de traballo ou recaídas que implican a ausencia do lugar de traballo de polo menos un día (sen contar o día do accidente), previa baixa médica.

Malia que a maioría dos partes médicos de baixa son xerados polos nosos propios facultativos, vía centros propios ou concertados, á vista do volante de solicitude de asistencia emitido pola empresa e que normalmente presenta o traballador accidentado ao acudir ao centro médico, é requisito central para o recoñecemento da prestación por IT de accidente de traballo, á parte dunha obriga legal establecida por Orde de 16–12–1987, a expedición por parte da empresa do Parte de Accidente de Traballo (PAT).

O PAT constitúe a constatación por parte da empresa dos datos achegados polo traballador no cuestionario de solicitude de asistencia e é, en definitiva, unha declaración xurada da empresa sobre a forma, hora e lugar en que se produciu o accidente, contendo, ademais, datos tanto do traballador como da empresa e centro de traballo, así como asistenciais e económicos.

Como sinalamos, este parte de accidente debe ser confeccionado e asinado pola empresa e remitido á Mutua no prazo máximo de 5 días hábiles dende a data da baixa médica. Unha vez recibido, codificarase pola Mutua e en caso de existir erros non reparables devolveráselle á empresa para que nun prazo doutros cinco días hábiles sexan novamente remitidos debidamente cubertos.

A Mutua presentará perante a autoridade laboral da provincia onde radique o centro de traballo do accidentado, en prazo máximo de dez días hábiles dende a recepción correcta dos partes, os exemplares correspondentes á Dirección Xeral de Informática e Estatística do Ministerio de Traballo e á propia autoridade laboral.

Para facilitar ás empresas este labor, e no caso de traballadores atendidos nun centro propio, facilitaráselles un bosquexo deste con todos os datos que xa consten no noso sistema para que a empresa teña que cubrir o menor volume de datos posible e poida validalo dunha forma sinxela coa súa sinatura tras realizar as comprobacións oportunas.

É importante concienciar as empresas da oportuna expedición dos citados PAT, por seren necesarias para o recoñecemento da prestación económica de IT, e para evitar sancións por parte da autoridade laboral.

Convén insistir en que sen o correspondente PAT a Mutua non poderá recoñecer a prestación económica de IT, agás que exista Resolución da Entidade Xestora ou Sentenza Xudicial.