Prácticas Laborales Responsables

Prácticas Laborais Responsables

O obxectivo principal de Fraternidad-Muprespa en relación ás prácticas laborais responsables é o de contribuír á creación e mantemento de emprego de calidade, baseado na estabilidade, seguridade e saúde laboral, formación e desenvolvemento do persoal, mellora das condicións de igualdade de oportunidades, conciliación da vida persoal e laboral e integración das persoas con discapacidade no ámbito laboral; ademais de levar a cabo accións dirixidas á sociedade que promovan o fomento do emprego.

Plan de Igualdade de Fraternidad-Muprespa

Fraternidad-Muprespa constituíu en 2008 a Comisión de Igualdade que puxo en marcha o I Plan de Igualdade en 2011, dando forma ao marco de actuación da Entidade en materia de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes.

Unha vez finalizada a súa vixencia, elaborouse o II Plan de Igualdade, con accións que facilitaban a conciliación e o fomento da corresponsabilidade, como a ampliación dos permisos de paternidade, a flexibilidade horaria ou a implantación do teletraballo, así como aquelas dirixidas a protexer posibles vítimas de violencia de xénero.

Durante o ano 2017 estívose a traballar na realización dun novo diagnóstico que comparaba a situación de partida coa daquel ano, o que deu como resultado o III Plan de Igualdade, que contempla, ademais das accións de compromiso permanente e prorrogadas, outras novas orientadas a sensibilizar ao persoal en temas de conciliación, corresponsabilidade e colectivos vulnerables, recollendo por primeira vez accións dirixidas aos centros asistenciais da rede, ao colectivo LGTBIQ e ao estudo da fenda salarial.

Co III Plan de Igualdade de Fraternidad-Muprespa (2018-2020), mantense e renóvase o compromiso da Dirección da Mutua da  igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes, máis alá de cumprir o disposto na Lei orgánica  3/2007, do 22 de marzo, LOIEMH,  e o Convenio Colectivo Xeral de ámbito estatal para as Entidades de Seguros, Reaseguros e Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais da Seguridade Social, (2016-2019).

Para a elaboración de todos os seus plans, Fraternidad-Muprespa conta coas achegas dos representantes dos traballadores e traballadoras da Mutua a través da citada Comisión de Igualdade.

Distintivo de Igualdade na Empresa

Fraternidad-Muprespa obtivo en 2016 o Distintivo de Igualdade na Empresa, marca de excelencia outorgada polo Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade. O distintivo recoñece ás empresas e outras entidades que destacan mediante a implantación de medidas ou plans de igualdade no desenvolvemento de políticas de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes no ámbito laboral.

Distintivo de igualdade

 

Chárter da Diversidade

Fraternidad-Muprespa renovou publicamente en 2019 o compromiso de adhesión ao Chárter de Diversidade, polo que voluntariamente asume e subscribe, entre outros, os principios de sensibilizar sobre a igualdade de oportunidades, avanzar na construción dun equipo diverso, promover a inclusión ou integración de todas as persoas que pertencen á empresa e fomentar a conciliación entre a vida familiar e laboral.

Chárter Diversidade 2019-2021

 

Programa Inserta

Fraternidad-Muprespa adheriuse en 2017 ao Programa INSERTA da Fundación ONCE co obxectivo de impulsar a inserción laboral de persoas con discapacidade a través de distintas accións:

  • Inserción laboral directa de persoas con discapacidade.
  • Realización de programas de prácticas.
  • Formación de persoas con discapacidade.
  • Integración laboral indirecta a través do fomento das compras responsables, o fomento dos centros especiais de emprego e das cláusulas sociais.
  • Impulso de accións para a produción de bens e servizos accesibles.
  • Accións de difusión e sensibilización social.
  • Inclusión da discapacidade nos plans ou estratexias de responsabilidade social.
  • Valoración de proxectos de innovación social dirixidos a fomentar a contratación de mozos con discapacidade, mulleres con discapacidade e persoas doutros colectivos que dentro do sector social da discapacidade teñan maiores dificultades de acceder ao mercado de traballo.

Empresa Saudable

Enmarcado nas accións de fomento da saúde dos empregados de Fraternidad-Muprespa, a Entidade adheriuse en 2014 á Declaración de Luxemburgo, pola que se compromete coa integración dos principios básicos da promoción da saúde no traballo.