Seguridade de la información ISO 27001

Fraternidad-MuprespaMutua Colaboradora coa Seguridade Social, n.º 275 ten implantado un Sistema de Xestión de Seguridade da Información (SGSI) de acordo coa norma UNE-ISO/IEC 27001. O SGSI foi auditado e certificado por primeira vez pola Asociación Española de Normalización e Certificación, AENOR, en decembro de 2010 e dende entón esta entidade realiza auditorías periódicas correspondentes, superadas todas elas con éxito. O ámbito do SXSI é o conxunto de todas as aplicacións e servizos informáticos desenvolvidos pola Subdirección Xeral de Sistemas de Información, incluíndo, entre outras, as aplicacións de medicina asistencial, a historia clínica electrónica e outros desenvolvementos froito do proceso de dixitalización emprendido pola Mutua.

Este certificado adquire unha especial importancia nun ámbito no que se manexan datos persoais que forman parte das categorías especiais de datos, como son os de saúde dos traballadores atendidos nos centros asistenciais da Mutua. Todo isto queda materializado na Política de Seguridade dos Sistemas de Información, que garante o compromiso e dilixencia da Dirección.

Ademais, Fraternidad-Muprespa realiza periodicamente auditorías dos tratamentos de datos persoais que realiza, conservando o estándar establecido na anterior lexislación en materia de protección de datos, que se ben actualmente non é obrigatorio, a entidade o considera fundamental para unha adecuada protección destes. A empresa responsable desta auditoría, que é contratada de acordo coa Lei de contratos do sector público mediante un procedemento aberto con publicidade, emite un certificado de realización da auditoría que se encontra á disposición das nosas empresas, traballadores autónomos e traballadores protexidos, así como do resto de axentes de interese, incluída a Axencia Española de Protección de Datos.

O obxectivo que persegue Fraternidad-Muprespa con este sistema de xestión é ofrecer un conxunto de sistemas de información que dean soporte ao servizo prestado a todos os seus mutualistas, garantindo o cumprimento da normativa e a seguridade en cada unha das súas dimensións, isto é; a integridade, dispoñibilidade, confidencialidade, trazabilidade e autenticidade, que se concreta nun servizo de calidade aliñado cos seus principios de Responsabilidade Social Corporativa.

Fraternidad-Muprespa foi a primeira Mutua en certificar todos os seus sistemas informáticos baixo este estándar ISO 27001, incluíndo os aplicativos de medicina asistencial.

Vote up!

Puntos: -2

You voted ‘up’