Mutua Fraternidad-Muprespa

Utilizamos cookies para garantir o correcto funcionamento do noso portal web, mellorar a seguridade e obter unha maior eficacia e personalización dos servizos ofrecidos aos Usuarios. Se continúa navegando ou pulsa o botón "ACEPTAR", consideramos que acepta o seu uso. Pode obter máis informació na nosa POLÍTICA DE COOKIES.

Desexa que o seu navegador recorde a decisión de declinar o uso de cookies?
Se decide que o sistema recorde a súa preferencia, a cookie que almacena esta información quedará no seu ordenador de forma permanente.

DICIONARIO DE TERMOS

Buscador de Termos Dicionario de termos
Definición
 
 
Intervención Xeral da Seguridade Social.

Centro directivo da Administración da Seguridade Social con competencias de contabilidade e control financeiro do Sistema da Seguridade Social.
A Intervención Xeral da Seguridade Social, con rango de Dirección Xeral, queda adscrita á Secretaría de Estado da Seguridade Social, sen prexuízo da súa dependencia funcional da Intervención Xeral da Administración do Estado.
O Interventor Xeral da Seguridade Social é nomeado por Real Decreto, a proposta conxunta dos Ministros de Traballo e Asuntos Sociais e de Facenda e a iniciativa do Interventor Xeral da Administración do Estado.

Funcións e Competencias
A Intervención Xeral da Seguridade Social terá ao seu cargo o exercicio das funcións e competencias relativos a:
  • O control interno, mediante o exercicio da función interventora e as actuacións de control financeiro de acordo co establecido no Real Decreto 706/1997, do 16 de maio, polo que se desenvolve o réxime de control interno exercido pola Intervención Xeral da Seguridade Social.
  • A Dirección da contabilidade pública no ámbito da Seguridade Social, de acordo co previsto no artigo 151 do texto refundido da Lei Xeral Orzamentaria, aprobado por Real Decreto lexislativo 1091/1988, do 23 de setembro, segundo a redacción dada a este polo artigo 74 da Lei 13/1996, do 30 de decembro, sen prexuízo das competencias que en materia contable se atribúan á Intervención Xeral da Administración do Estado, e a xestión contable das Entidades Xestoras e Servizos Comúns da Seguridade Social, de conformidade co previsto no presente Real Decreto.
  • O asesoramento dos órganos de xestión derivado das súas funcións de control.
  • A Intervención Xeral da Seguridade Social, como xefatura superior de todas as Intervencións Delegadas nas Entidades Xestoras e Servizos Comúns da Seguridade Social, exercerá a coordinación destas, cursándolles as instrucións precisas para o desenvolvemento das súas funcións que estime procedente e resolvendo as consultas que lle fosen formuladas por aquelas
Corresponderá igualmente á Intervención Xeral da Seguridade Social:
  • A participación con voz e voto nos órganos colexiados nos que, de acordo coa maioría vixente, haxa de ter representación.
  • Informar as normas polas que haxa de rexerse a elaboración do Orzamento da Seguridade Social e que haxan de ser ditadas polos órganos de dirección e tutela das diferentes entidades que a integran.
  • Remitir trimestralmente ás Comisións de Orzamentos do Congreso dos Deputados e do Senado información sobre a execución dos orzamentos das entidades que integran o sistema de Seguridade Social.
  • O exercicio de calquera outra función e competencia que lle atribúa a normativa vixente.

 

Listaxe de palabras relacionadas

 
 
subir