Tarifas de primas de accidente de traballo

Táboa clasificatoria na que se contemplan as porcentaxes de cotización das distintas prestacións derivadas de accidente de traballo (Incapacidade Temporal, Incapacidade Permanente, Morte e Supervivencia) para as distintas actividades (ás que se lles asigna o pertinente epígrafe).