TC1 (Tesourería Cotización 1)

Boletín de Cotización á Seguridade Social no que se recollen os datos globais de cotización polos distintos conceptos e para o período que neste se sinale.