Assistència sanitària.

Dret dels treballadors i pensionistes, i dels seus familiars a càrrec, inclosos, si escau, els acollits de fet, a rebre tractament mèdic i farmacèutic, amb les condicions, contingut, modalitats i durada que estableixen les normes. Dispensada pels corresponents serveis públics de salut de les comunitats autònomes i per l'Institut Nacional de Gestió Sanitària a Ceuta i Melilla.
També tenen dret a l'assistència sanitària les persones sense recursos suficients i els estrangers, en aquest darrer cas, amb les condicions establertes a la Llei reguladora dels drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.