Com s'ha de tramitar l'atenció sanitària del treballador desplaçat a l'estranger?

Tràmits

Els tràmits que cal fer abans del desplaçament del treballador varien en funció del país al qual es dirigeixi. Així mateix, poden obtenir informació del tràmit administratiu que cal seguir a la Seguretat Social, sia via telefònica sia a través de la pàgina web.

Asistencia en el Extranjero

Tràmits previs al desplaçament

En tots els casos, el treballador o empresari ha de tramitar davant de qualsevol delegació de la Tresoreria General de la Seguretat Social el formulari TA-300 "Sol·licitud d'informació sobre la legislació de Seguretat Social aplicable".

Aquest model s'ha d'emplenar quan un empresari envia algun dels seus treballadors a realitzar l'activitat laboral temporalment a un altre país i pugui ser d'aplicació la legislació espanyola de Seguretat Social, i també per a treballadors per compte propi que es traslladin temporalment a realitzar la seva activitat a un altre país i puguin continuar mantenint l'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi. També cal emplenar-lo en cas que es realitzi una activitat per compte d'altri o propi, simultàniament o alternativament, a diversos països de la Unió Europea, Espai Econòmic Europeu i Suïssa.

El resto de los trámites previos están condicionados por el país de destino. Así se distinguen:

Países en los que se aplica el Reglamento Comunitario:

  • Països de la Unió Europea (UE): Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, República Txeca, Xipre, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit (Gibraltar), Romania i Suècia.
  • Països de l'Espai Econòmic Europeu (EEE): Islàndia, Liechtenstein i Noruega.
  • Suïssa

En cas de desplaçament a estos països, l'empresa o treballador per compte propi ha de sol·licitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), mitjançant l'esmentat formulari TA-300, l'expedició del formulari A1 "certificat de legislació aplicable", pel qual se certifica que el treballador continua sotmès a la legislació espanyola de Seguretat Social durant el seu desplaçament a un país membre de la Unió Europea, Espai Econòmic Europeu o Suïssa i, en conseqüència, està exempt de cotitzar a la Seguretat Social del país respectiu.

De manera addicional, els treballadors han de disposar de la Targeta Sanitària Europea (TSE) en vigor. Aquesta targeta o la seva renovació s'ha de sol·licitar a través de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

Si el treballador no ha obtingut prèviament la Targeta Sanitària Europea (TSE) podrà sol·licitar el Certificat provisional substitutori (CPS) mitjançant certificació digital o DNI electrònic a través de l'Oficina Virtual de la Seguretat Social.

Quan el desplaçament es faci a França, cal adjuntar també el qüestionari CLEISS que sol·licita l'organisme competent d'aquest país per poder efectuar el tràmit corresponent.

Si transcorregut el període màxim del desplaçament inicial de dotze mesos el treballador per compte aliè o per compte propi ha de continuar exercint la seva activitat a l'altre país, l'empresa o el treballador per compte propi han de sol·licitar la pròrroga del manteniment de la legislació espanyola de Seguretat Social, mitjançant diferents formularis (A1, E-101 o E-102) en funció del reglament CE que els sigui aplicable.

Països amb conveni bilateral:

  • Amb inclusió d'assistència sanitària: Andorra, Brasil, Xile, Marroc, Perú i Tunísia
  • Sense inclusió d'assistència sanitària: Argentina, Austràlia, Canadà, Cap Verd, Colòmbia, Corea, República Dominicana, Equador, Estats Units i Puerto Rico, Filipines, Japó, Marroc (excepte treballadors d'aquesta nacionalitat), Mèxic, Paraguai, Perú, Rússia, Tunísia (excepte treballadors de nacionalitat tunisiana), Ucraïna, Uruguai, Veneçuela, illes de Man o Jersey del Regne Unit i Suïssa per a no nacionals de la UE.

En aquestes situacions, l'empresa ha d'emplenar el model de sol·licitud TA-300 i, a més, el formulari corresponent segons el país de trasllat.

En el cas de trasllat a Turquia, també s'ha de sol·licitar el formulari TA-300 i el corresponent per al desplaçament de treballadors a Turquia.

En el cas de trasllat a Turquia, també s'ha de sol·licitar el formulari TA-300 i el corresponent per al desplaçament de treballadors a Turquia.

Assistència sanitària en cas d'accidente laboral a l'estranger

Un accident laboral que pateixi un treballador desplaçat a l'estranger necessita els mateixos requisits per a la seva acceptació i té les mateixes cobertures assistencials que un accident laboral en territori nacional.

En cas d'accident laboral, el treballador pot recórrer al número de telèfon habilitat a aquest efecte i informar de l'esdeveniment. Un equip mèdic valorarà la situació. En casos lleus, s'aconsella que acudeixi al centre sanitari públic més proper. En cas que sigui necessari i en funció de la gravetat, s'activarà el trasllat a un centre sanitari públic i el treballador passarà a dependre de la sanitat del país on es trobi desplaçat.

En cas de gravetat o d'accidents en què calgui ingrés hospitalari, el servei d'atenció telefònica s'encarregarà de sol·licitar els informes mèdics oportuns que es remetran a Fraternidad-Muprespa per dur a terme el seguiment del procés.

Assistència a països de la UE, EEE, Suïssa o amb conveni bilateral amb inclusió d'assistència sanitària.

El treballador ha de rebre assistència i ha de presentar, en cas necessari, la TSE a través dels serveis sanitaris públics o concertats, els quals faran el tràmit de facturació a través dels organismes oficials corresponents (l'INSS a Espanya i l'organisme anàleg al país de destinació).

En cas d'utilització de centres sanitaris privats al marge del sistema sanitari públic del país de destinació, el treballador o l'empresa ha d'assumir el cost de l'assistència sanitària rebuda sense possibilitat de reintegrament de despeses, excepte en casos d'urgència vital.

Assistència sanitària a països amb conveni bilateral sense inclusió d'assistència sanitària i a la resta de països del món.

Els treballadors accidentats han d'utilitzar també els serveis sanitaris públics i fer efectius, en aquest cas, els imports de l'assistència sanitària rebuda. Aquests imports seran reintegrats per la mútua, sempre que es tracti d'un accident laboral, prèvia presentació de la documentació acreditativa oportuna.

Repatriació sanitària

L'abonament o rescabalament de DESPESES DE REPATRIACIÓ es limitarà a les evacuacions directament organitzades per o a instàncies de la mútua o a les que aquesta hagi autoritzat prèviament, i serà el seu servei mèdic el que valorarà la conveniència de traslladar o repatriar els pacients.

Fraternidad-Muprespa només assumirà les despeses ocasionades amb motiu d'un trasllat o repatriació duta a terme com a part del procés assistencial, sempre que hi hagi prescripció mèdica i la situació clínica ho permeti. En cas que el treballador pugui rebre el tractament inicial o complet a l'estranger i/o no hi hagi motiu mèdic que recomani el retorn del pacient (encara que es trobi de baixa mèdica i vulgui tornar al seu domicili mentre dura el procés de curació), la mútua no podrà assumir legalment les despeses d'aquest trasllat, que han d'anar a càrrec de l'empresa, ja que es tractaria d'una repatriació no sanitària.

¿Te ha resultado útil?
Vote up!

Points: 1

You voted ‘up’