Contaminants

Són els factors de risc susceptibles de produir malalties professionals. Es classifiquen en tres grups, químics (pols, fibres, fums, boires, gasos, vapors), físics (soroll, vibracions, calor, fred, radiacions) i biològics (microbis, virus, fongs i les seves espores, etc.).