Institut Nacional de la Seguretat Social

L’INSS és una entitat gestora de la Seguretat Social, amb personalitat jurídica pròpia, adscrita al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social que té encomanada la gestió i l’administració de les prestacions econòmiques del sistema de la Seguretat Social, a excepció d’aquelles la gestió de les quals estigui atribuïda a l’IMSERSO o serveis competents de les comunitats autònomes, així com el reconeixement del dret a l'assistència sanitària.