Prestació per cessament d’activitat

Objecte de la protecció

La protecció de cessament d’activitat dels treballadors autònoms (d’ara endavant, “protecció CATA”) forma part de l’acció protectora del sistema de la Seguretat Social, és de caràcter obligatori i té per objecte protegir el treballador autònom que, en cas de situació de cessament total en l’activitat (de manera temporal o definitiva) que va originar l’alta en el règim especial, vol exercir una activitat econòmica o professional a títol lucratiu i no pot.

Aquesta nova protecció suposa un avenç en el projecte d’aconseguir l’equitat amb el nivell de protecció dispensat al treballador per compte d’altri.

 

Persones protegides

Els treballadors inclosos en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), els treballadors per compte propi agraris (SETA), els treballadors autònoms econòmicament dependents (TRADE) i els treballadors per compte propi o armador assimilat inclosos en el règim especial dels treballadors del mar amb una cotització per la cobertura de cessament d’activitat dels treballadors autònoms de caràcter obligatori que s’hagi iniciat l’1 de gener de 2019.

Com es tramita?

 • L’import de la prestació es calcula amb el 70 % de la base reguladora mitjana cotitzada durant els 12 mesos continuats i immediatament anteriors al cessament de l’activitat. En funció del nombre de fills que l’autònom tingui al seu càrrec, s’estableixen quanties mínimes (80|107 % IPREM) i màximes (175|200|225 % IPREM) de la prestació CATA.
  En el règim especial dels treballadors del mar la base reguladora es calcula sobre la totalitat de la base de cotització per aquesta contingència, sense aplicació dels coeficients correctors de cotització, i, a més, els períodes de veda obligatòria aprovats per l’autoritat competent no es tenen en compte per al còmput del període de 12 mesos continuats i immediatament anteriors a la situació legal de cessament de l’activitat, sempre que en aquells períodes de veda no s’hagi percebut la prestació per cessament d’activitat.
   
 • L’abonament de la cotització de Seguretat Social per contingències comunes al règim corresponent.
   
 • Mesures de formació, orientació professional i promoció de l’activitat emprenedora dels autònoms que en són beneficiaris.

Els òrgans gestors satisfan les dues primeres prestacions i el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) o l’Institut Social de la Marina (ISM) sempre dispensa la tercera.

Durada: la durada de la prestació CATA es determina en funció dels períodes de cotització efectuats dins els 48 mesos anteriors a la situació legal de cessament de l’activitat (almenys 12 mesos han de ser continuats i immediatament anteriors al cessament), d’acord amb l’escala següent:

 

 

Període de cotització (mesos cotitzats a CATA)

 

12-17

18-23

24-29

30-35

36-42

43-47

+ de 48

Durada de la prestació

4 mesos

6 mesos

8 mesos

10 mesos

12 mesos

16 mesos

24 mesos

 

Aquells que tinguin dret a la prestació per cessament d’activitat i acreditin un període de, com a mínim, sis mesos pendent de cobrament podran percebre d’una sola vegada l’import de la prestació, quan acreditin que exerciran una activitat professional com a autònoms o destinin el 100% de l’import a fer una aportació al capital social d’una entitat mercantil nova o constituïda en el termini màxim de 12 mesos abans a l’aportació, sempre que n’hagin de tenir el control efectiu i hi hagin d’exercir una activitat professional, enquadrats com a treballadors per compte propi.


El reconeixement del dret per la Mútua suposarà el gaudi de la prestació econòmica corresponent a partir del dia següent en què tingui efecte la baixa en el règim especial a què estigués adscrit.

Requisits

L’accés a la protecció CATA es reconeix als autònoms que compleixen els requisits següents:

 • No estar desenvolupant una activitat per compte d’altri o propi, encara que la seva realització no impliqui la inclusió obligatòria en el règim d’autònoms.
 • En el moment immediatament anterior a cessar en l’activitat:
  • Estar afiliat i en situació d’alta.
  • Tenir cobertes les contingències professionals en el règim especial corresponent.
 • Estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social en la data del fet causant.
 • Haver sol·licitat la baixa en el règim especial corresponent a causa del cessament d’activitat, excepte en el cas de cessament temporal per força major, en què necessàriament s’ha de mantenir d’alta en el règim especial.
 • Que hagin transcorregut, com a mínim, 18 mesos des de l’últim reconeixement de protecció CATA.
 • Tenir cotitzat, per la cobertura de cessament d’activitat, un període mínim de 12 mesos continuats i immediatament anteriors a la situació legal de cessament.
 • No estar gaudint de cap pensió ni prestació de la Seguretat Social, tret que aquestes hagin estat compatibles amb el treball que va donar lloc a la protecció CATA.
 • No haver complert l'edat ordinària per causar dret a la pensió contributiva de jubilació, llevat que el treballador no tingui acreditat el període de cotització mínim.
 • En cas d’establiment obert al públic se n’exigirà el tancament durant la percepció del subsidi o bé la seva transmissió a tercers. No obstant això, l’autònom titular de l’immoble on s’ubica l’establiment podrà fer sobre el mateix els actes de disposició o gaudi que corresponguin al seu dret, sempre que no suposin la continuïtat de l’autònom en l’activitat econòmica o professional finalitzada.
 • Si el treballador per compte propi o autònom té un o més treballadors al seu càrrec, és requisit que compleixi les garanties, les obligacions i els procediments regulats a la legislació laboral pel que fa als seus assalariats.
 • Trobar-se en situació legal de cessament d’activitat i acreditar la disponibilitat activa per a la reincorporació al mercat de treball mitjançant les activitats formatives, d’orientació professional i de promoció de l’activitat emprenedora a través del Servei Públic d’Ocupació o de l’Institut Social de la Marina.

Formularis per a tràmits

Més informació sobre el contingut

¿Us ha resultat útil aquest contingut?
(reset)
¡Gràcies pel vostre vot!

Points: 6