Prestacions especials

Conjunt d’ajudes econòmiques o ajudes per a la reinserció laboral per part de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, destinades per als treballadors que hagin patit un accident laboral o una malaltia professional i que, per les seves circumstàncies personals, econòmiques o familiars es troben en una situació de necessitat més accentuada.
Aquestes ajudes, en cas de mort del treballador, també són extensibles als familiars més propers (cònjuge o parella de fet, ascendents, descendents i altres parents fins a segon grau de consanguinitat o afinitat).
Són ajudes de caràcter potestatiu i diferents o complementàries de les prestacions reglamentàries de la Seguretat Social.
La decisió del seu atorgament correspon a la Comissió de Prestacions Especials de la mútua.