Prestacions extraordinàries de cessament d’activitat per a treballadors autònoms regulades en el Reial decret llei 18/2021

 

El 29 de setembre s’ha publicat el Reial decret llei 18/2021 sobre mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball. Aquest RDL, entre les mesures de suport per al col·lectiu dels treballadors autònoms que desenvolupa, estableix sis noves prestacions.

El quadre següent en mostra un resum:

 

Tipus de prestacions i legislació

NORMATIVA

PRESTACIÓ

TERMINI DE SOL·LICITUD

DURADA MÀXIMA

Article 8

Exempció de cotitzacions per a autònoms que el 30 de setembre estiguessin percebent alguna de les prestacions regulades en els articles 7 i 8 del RDL 11/2021, de 27 de maig.

Gestionat per la TGSS

Gener 2022

Article 9

Prestació per a treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de l’activitat com a conseqüència d’una resolució de l’autoritat competent.

Des del dia en què es publiqui la resolució de suspensió de l’activitat.

Fins a: 20/03/2022.

Segons el termini de vigència de la suspensió. Màxim: 28 de febrer de 2022.

Article 10

Prestació compatible amb el treball per compte propi per a treballadors autònoms amb prou cotització a cessament d’activitat.

Des de: 01/10/2021(*).

Fins a: 31/01/2022.

28/02/2022

Article 11

Prestació extraordinària de cessament d’activitat per a autònoms que no tinguin carència per accedir a la prestació ordinària de cessament d’activitat o a la prestació de cessament compatible amb el treball per compte propi.

Des de: 01/10/2021(*).

Fins a: 31/01/2022.

28/02/2022.

Article 12

Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors de temporada de juny a desembre.

Des de: 01/10/2021(*).

Fins a: 31/01/2022.

28/02/2022.

DA 6a

Mesures extraordinàries de Seguretat Social per als treballadors autònoms afectats per l’erupció volcànica registrada a la zona de Cumbre Vieja a La Palma.

Des de: 01/10/2021(*).

Fins a: 31/01/2022.

28/02/2022.

(*) Per meritar la prestació des de l’1 d’octubre de 2021, s’ha de presentar la sol·licitud entre l’1 i el 21 d’octubre (ambdós inclusivament).

 

A continuació, es resumeixen els principals canvis i punts d’interès del RDL 18/2021, respecte a les seves antecessores:

 

Exempció en la cotització a favor dels treballadors autònoms que el 30 de setembre de 2021 estiguessin percebent alguna de les prestacions regulades als art. 7 i 8 del Reial decret llei 18/2021, de 27 de maig, sobre mesures urgents per a la defensa de l’ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms (art. 8. del RDL 18/2021):

 

S’estableix l’exempció de quotes als treballadors autònoms que estiguessin percebent les prestacions regulades en els articles 7 i 8 del RDL 11/2021 fins al 30/09/2021 en les quanties següents:

 • Exempció del 90 % de les cotitzacions corresponents a octubre de 2021.
 • Exempció del 75 % de les cotitzacions corresponents a novembre de 2021.
 • Exempció del 50 % de les cotitzacions corresponents a desembre de 2021.
 • Exempció del 25 % de les cotitzacions corresponents a gener de 2022.

S’ha de mantenir la situació d’alta fins al 30/01/2022.

La base es determina en funció de la que percebés fins al moment de l’accés a la prestació anterior.

Aquestes exempcions són incompatibles amb la percepció de qualsevol de les prestacions extraordinàries de cessament d’activitat noves (regulades en els articles 9 a 12 del RDL 18/2021 ni en la prevista en la disposició addicional sisena d’aquest mateix RDL).

En cas de percebre la prestació regulada a l’article 9 d’aquest RDL (suspensió de l’activitat), l’exempció tornarà a ser aplicable des del moment en què el treballador es vegi obligat a haver de tornar a cotitzar.

 

Prestació extraordinària de cessament d’activitat per a treballadors autònoms afectats per la suspensió temporal de tota l’activitat com a conseqüència d’una resolució de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19 (article 9 del RDL 18/2021):

 

Aquesta prestació està destinada als treballadors autònoms que es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats com a conseqüència d’una resolució adoptada per l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació de la COVID-19.

Podran accedir a aquesta prestació tant aquells que vegin suspesa la seva activitat a partir de l’1 d’octubre de 2021 com aquells que la tinguessin suspesa prèviament i no l’haguessin sol·licitat abans de l’1 d’octubre de 2021.

 

Comentari: si el 30 de setembre de 2021 s’estigués percebent la prestació de l’art. 6 del RDL 11/2021, per continuar suspesa l’activitat, serà necessari sol·licitar aquesta nova prestació (no es prorroga automàticament).

 

Els efectes i les dates de sol·licitud d’aquesta prestació depenen de la data en què entri en vigor la resolució de suspensió de l’activitat:

1. Resolució de suspensió d’activitat prèvia a l’1 d’octubre:

 • Si es presenta entre l’1 i el 20 d’octubre (inclòs), la prestació es meritarà des de l’1 d’octubre.
 • Si es presenta a partir del 21 d’octubre (inclòs), la prestació es meritarà a partir de l’1 del mes següent a la recepció de la sol·licitud.

2. Resolució de suspensió d’activitat a partir de l’1 d’octubre:

 • Si es presenta en els 21 dies naturals següents a la publicació de la resolució de suspensió, la prestació es meritarà des del dia següent a la data en què es declara la suspensió.
 • Si es presenta una vegada superat el termini anterior, la prestació es meritarà a partir de l’1 del mes següent a la recepció de la sol·licitud.

En la resta de qüestions és molt similar a la prestació extraordinària de suspensió de l’activitat regulada a l’article 6 del RDL 11/2021.

Accés a l’Oficina Digital amb usuari registratAccés a l’Oficina Digital sense usuari registrat

 

Prestació per cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi (article 10 del RDL 18/2021):

 

Aquesta prestació està dirigida a aquells treballadors autònoms que preveuen que durant els propers mesos no recuperaran els nivells d’activitat previs a la situació de crisi originada per la pandèmia i que tinguin un mínim de cotitzacions per la contingència de cessament d’activitat.

La major part dels requisits i les condicions són similars als que estableix la prestació regulada a l’article 7 del RDL 11/2021. Les principals novetats són:

 • La data per presentar les sol·licituds dins del termini acaba el 21 d’octubre (inclusivament) i aquestes prendran efectes des del dia 1 d’octubre, la resta tindran efecte a partir del dia 1 del mes següent a haver estat sol·licitades.
 • La prestació tindrà una durada màxima de cinc mesos, com a màxim, fins al 28 de febrer de 2022 (l’anterior era com a màxim de quatre mesos).
 • El requisit econòmic s’estableix en el període comprès entre el 3r i el 4t trimestre de 2021, i es requereix una reducció dels ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi de més del 50 % respecte del mateix període de l’exercici 2019.
 • No s’han d’obtenir durant el 3r i el 4ttrimestre de 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 8.070 € (abans eren 7.980 €).
 • En el cas de treballadors que tributin per estimació objectiva, la reducció dels ingressos també es podrà donar per acreditada en funció de la reducció de la mitjana de treballadors afiliats al CNAE de cada activitat, comparant el 3r i el 4t trimestre de 2021 amb el mateix període de 2019.

Accés a l’Oficina Digital amb usuari registratAccés a l’Oficina Digital sense usuari registrat

 

Prestació extraordinària de cessament d’activitat per a aquells treballadors autònoms que exerceixen una activitat, que el 30 de setembre de 2021 percebien alguna de les prestacions de cessament d’activitat previstes als articles 7 i 8 del Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, sobre mesures urgents per a la defensa de l’ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms i no puguin causar dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat prevista a l’article 10 d’aquest Reial decret llei (art. 11. del RDL 18/2021).

 

Aquesta prestació està orientada als treballadors autònoms que el 30 de setembre de 2021 percebien alguna de les prestacions regulades en els articles 7 i 8 del RDL 11/2021 i no puguin ser beneficiaris de la regulada a l’art. 10 del RDL 18/2021 ni de la prestació de cessament d’activitat ordinària regulada en el títol V del TRLGSS.

La major part dels requisits i les condicions són similars als que estableix la prestació regulada a l’article 8 del RDL 11/2021. Les principals novetats són:

 • La data per presentar les sol·licituds dins del termini acaba el 21 d’octubre (inclusivament) i aquestes prendran efectes des del dia 1 d’octubre, la resta tindran efecte a partir del dia 1 del mes següent a haver estat sol·licitades.
¿Te ha resultado útil?
Vote down!

Points: 3

You voted ‘down’