Seguretat Social

La Seguretat Social és un sistema de protecció que les societats i els seus estats proporcionen als individus i les famílies per assegurar l’accés a l’assistència mèdica i garantir les prestacions econòmiques, en particular, en cas de vellesa o jubilació, atur, malaltia comuna, invalidesa, accident laboral, malaltia professional, maternitat, viduatge o pèrdua d’ingressos econòmics de les llars.

És un dret fonamental reconegut a l’art. 22 de la Declaració Universal dels Drets Humans de l’ONU.