Teletreball

Té la consideració de treball a distància aquell en què la prestació de l’activitat laboral es faci de manera preponderant al domicili del treballador o al lloc que aquest triï lliurement, de manera alternativa al seu desenvolupament presencial al centre de treball de l’empresa.
(Art. 13.1 de la Llei de l’Estatut dels treballadors)