Absentismo laboral

Conxunto de ausencias por parte dos traballadores dun determinado centro de traballo, xustificadas ou non, que pode determinar a extinción do contrato de traballo por vontade do empresario, baseándose, precisamente, na causa obxectiva que supón este volume de ausencias.