Incapacidade permanente parcial

A que, sen acadar o grao de total, ocasione ao traballador unha diminución non inferior ao 33% no seu rendemento normal para a profesión habitual, sen impedirlle a realización das tarefas fundamentais desta. A prestación consiste nunha cantidade a tanto alzado.