Morte e supervivencia

Os traballadores en situación de alta, e en certos casos en non-alta, os subsidiados e os pensionistas poden causar dereito, ao seu falecemento, ás seguintes prestacións en favor dos familiares ao seu cargo:
a) Un auxilio por defunción.
b) Unha pensión vitalicia de viuvez.
c) Pensións de orfandade.
d) Indemnización especial a tanto alzado se o falecemento tivo lugar por accidente de traballo ou enfermidade profesional.
e) Unha pensión vitalicia ou, se é o caso, subsidio temporal en favor de familiares.