Política de Seguridade-Saúde e benestar no Traballo

O pasado 1 de xullo de 2014 foi aprobada e asinada polo director xerente de Fraternidade-Muprespa unha nova versión da Política de Seguridade e Saúde no Traballo. Revisáronse as Responsabilidades das figuras do Sistema de Xestión OHSAS en Seguridade e Saúde no Traballo.

A nosa Política de Seguridade e Saúde no Traballo recolle os seguintes puntos:

  • As persoas constitúen o elemento básico e fundamental da organización. Garantir a saúde e o benestar das persoas, articulando mecanismos de prevención, é unha obriga da  empresa, que debe actuar realizando todos os esforzos ao seu alcance para desenvolver políticas eficaces fronte aos riscos laborais.
  • A Dirección comprométese á prevención dos danos e da deterioración da saúde, para iso adoptaranse as medidas necesarias para eliminar ou reducir ao máximo posible os riscos laborais xerados no desenvolvemento das nosas actividades, sempre tendo en conta as diferenzas individuais dos traballadores de Fraternidad-Muprespa.
  • Comprometémonos a traballar cumprindo os requisitos legais en materia de PRL que nos son de aplicación; levar a cabo voluntariamente accións que elevan o grao da promoción da saúde e benestar dos empregados con campañas de seguridade e saúde, formación, beneficios sociais, laborais, éticos e ambientais, así como velar polo cumprimento doutros requisitos, como poden ser os relacionados coa integración das persoas con discapacidade, ou aos que a organización se adhira relacionados coa Seguridade e Saúde dos Traballadores.
  • O Sistema de Xestión de PRL está aberto á participación activa dos nosos empregados, para incluír as súas suxestións de mellora, co obxecto de fomentar a mellora continua. O noso compromiso de mellora continua dirixe os nosos esforzos para lograr unha maior eficacia do Sistema de Xestión de PRL e do desempeño en saúde e benestar.
  • No marco do noso Sistema de Xestión de PRL, promovemos a excelencia preventiva e a excelencia empresarial saudable a través do establecemento e revisión dos obxectivos e metas preventivas, na medida do posible cuantitativos, sobre aqueles aspectos susceptibles de mellora, detectados na avaliación sistemática e periódica dos riscos laborais.
  • Esforzarémonos en manter sensibilizados e concienciados a todos os nosos traballadores das súas obrigas individuais en materia de PRL, así como en asegurar os recursos necesarios para lograr unha eficaz implantación da política de promoción da saúde e benestar na empresa.
  • Garantimos a difusión tanto da política de PRL coma do Plan de Prevención dentro da nosa organización, mediante a súa publicación no intranet corporativo. Así mesmo, garantimos a posta a disposición da política de PRL a calquera parte interesada ao publicala na web corporativa. Ademais, farase partícipe do compromiso de Fraternidad-Muprespa na Excelencia Empresarial saudable ás partes interesadas, como empresas colaboradoras, contratistas, etc. para lograr o obxectivo da Compañía en materia ambiental e social.
  • Implementar e revisaremos periodicamente a política de PRL para asegurar que segue sendo pertinente e apropiada á natureza e magnitude dos riscos laborais.

A finalidade de implantar un Sistema de Xestión OHSAS, é o facilitar e mellorar a calidade dos servizos prestados polo noso Servizo de Prevención Propio, así como garantir e afianzar a seguridade e saúde dos nosos empregados. Coa participación de todos, tanto da Dirección da  Empresa coma do resto dos empregados, conseguirase integrar de forma moito máis eficiente a prevención de riscos laborais na Mutua.

¿Te ha resultado útil?
Vote up!

Puntos: 2

You voted ‘up’