Prestación por Continxencia Profesional

A Seguridade Social fixa como continxencia profesional aquel suceso que ten a súa orixe no desenvolvemento dunha actividade laboral e que produce alteracións da saúde que teñan a consideración de accidente de traballo ou de enfermidade profesional.

Que é o accidente de traballo?

É “toda lesión corporal que o traballador sufra con ocasión ou por consecuencia do traballo que execute por conta allea ou propia”.

Como tramitalo?

Se un traballador sofre un accidente laboral, a empresa debe cubrir o Volante de Solicitude de Asistencia (VSA) e darllo ao traballador para que o entregue no centro asistencial da Mutua máis próximo ao lugar do feito, para a súa atención e diagnóstico:

 • De se producir a baixa laboral, o traballador a fará chegar á empresa para poder cubrir o parte de accidente que entregará a Fraternidad-Muprespa.
 • Se soamente se produciu a asistencia médica, sen baixa laboral, igualmente o traballador entregará á empresa o correspondente parte, para que esta, ao finalizar o mes, tramite a "relación de accidentes de traballo sen baixa médica".
 • En caso de accidente "grave" ou morte do traballador, a empresa deberá comunicalo obrigatoriamente á autoridade laboral competente da provincia onde acontecese e á Mutua, dentro das 24 horas posteriores ao accidente con independencia do parte de accidente.

Sempre se comunicará a través do Sistema Delt@ ou o Portal CoNTA (só Cataluña), nun prazo máximo de cinco días hábiles.

Contía da prestación

Dende o día seguinte ao da baixa médica expedida por un facultativo de Fraternidad-Muprespa, o traballador accidentado percibirá, mediante pagamento delegado, un subsidio equivalente ao 75% da súa base diaria de cotización. Poderá chegar a ser do 100% atendendo ao convenio colectivo aplicable para cada traballador.

Pagamento directo

Durante a situación de Incapacidade Temporal poden darse unha serie de circunstancias que dean orixe ao pagamento directo do traballador por parte de Fraternidad-Muprespa:

 • Extinción do contrato laboral.
 • Incumprimento da obriga por parte do empresario do pagamento delegado.
 • Traballador que supera os seis meses de baixa médica nunha empresa con menos de 10 traballadores.
 • Prórroga expresa do INSS a partir dos 12 meses de duración da baixa médica.
 • Esgotamento do prazo máximo da prestación de 18 meses de duración.

Formularios para trámites

Máis información sobre o contido

Que é a Enfermidade Profesional?

Enténdese por Enfermidade Profesional "a contraída a consecuencia do traballo executado por conta allea nas actividades que se especifiquen no cadro de Enfermidades Profesionais que se aprobe polas disposicións de aplicación, e que proceda pola acción de elementos ou substancias que no devandito cadro se indiquen para cada enfermidade profesional" (art. 157 da LXSS).

Para poder cualificar unha enfermidade como profesional, tal como indica a lei, han de darse tres requisitos:

 • Que a enfermidade sexa contraída como consecuencia do traballo.
 • Que a enfermidade contraída, a consecuencia da actividade que se execute, debe estar especificada no cadro de Enfermidades Profesionais que foi aprobado no REAL DECRETO 1299/2006, do 10 de novembro (publicado no BOE do 19 de decembro de 2006).
 • Que a enfermidade estea provocada pola acción dos elementos ou substancias que no cadro se indiquen para cada enfermidade profesional.

Como tramitala?

Dentro desta ORDE TAS 1/2007 establécense as seguintes obrigas:

 • A Mutua Colaboradora coa Seguridade Social que asuma a protección das Continxencias Profesionais estará obrigada a elaborar e tramitar o Parte de Enfermidade Profesional. A comunicación inicial do parte haberá de levarse a cabo dentro dos 10 días hábiles seguintes á data en que se producise o diagnóstico da Enfermidade Profesional.
 • As empresas que dispoñan de cobertura por Continxencias Profesionais deberán facilitar á Mutua a información que obre no seu poder e lles sexa requirida para a elaboración deste parte. Esta información deberá remitirse á Mutua no prazo dos 5 días hábiles seguintes á comunicación inicial do Parte de Enfermidade Profesional.
 • Os servizos médicos das empresas colaboradoras na xestión das Continxencias Profesionais-Autoaseguradora deberán trasladar, no prazo de tres días hábiles á Mutua que corresponda, o diagnóstico das Enfermidades Profesionais dos seus traballadores. Así mesmo, deberán facilitar á Mutua a información que obre no seu poder e lles sexa requirida para a elaboración deste parte. Esta información deberá remitirse á Mutua no prazo dos 5 días hábiles seguintes á comunicación inicial do Parte de Enfermidade Profesional.

 

Formularios para trámites

¿Resultouche útil este contido?
(reset)
¡Grazas polo teu voto!

Puntos: -1