Viuvez

Estado civil que outorga o dereito a prestación da Seguridade Social en determinadas circunstancias e na contía que corresponda.