fraternidad.com
Urgencias: 900269269
Tornar

COM S'HA DE TRAMITAR EL CESSAMENT D'ACTIVITAT?

SOL·LICITUD I NAIXEMENT

Els autònoms que passin a situació legal de cessació d'activitat i pretenguin el reconeixement de la protecció CATA ho han de sol·licitar davant de la seva mútua fins a l'últim dia del mes següent a aquell en què es va produir la cessació d'activitat.

El reconeixement de la protecció CATA dona dret al gaudi de la prestació CATA i cotització CATA a partir del primer dia del mes immediatament següent a aquell en què es va produir la cessació d'activitat, sempre que la sol·licitud hagi estat presentada amb temps i forma.

Excepció: quan es pretengui reprendre un dret suspès prèviament, el termini de presentació de sol·licitud serà de 15 dies hàbils a partir de la data d'acabament del motiu de la suspensió, i el reconeixement donarà dret al gaudi de la protecció CATA a partir del primer dia del mes següent al de la sol·licitud de represa.

En cas de presentar la sol·licitud una vegada transcorregut el termini fixat, i sempre que l'autònom compleixi amb la resta de requisits legalment previstos, el gaudi de la protecció CATA naixerà a partir del mateix dia de presentació de la sol·licitud i es descomptaran del període de percepció de la prestació CATA i cotització CATA els dies que hagin transcorregut entre el dia en què va acabar el termini i el dia en què es va presentar la sol·licitud.

La sol·licitud s'ha de fer davant de la Mútua i cal emplenar el formulari següent. Ha d'anar acompanyada de la declaració jurada següent i de tota aquella documentació que sigui necessària.

Portal clàssic
MCSS nº 275 - © Fraternidad-Muprespa 2017