fraternidad.com
Urgencias: 900269269
Tornar

CONSULTORI DE TARIFES

Fraternidad-Muprespa posa al servei dels seus associats un consultori destinat a resoldre els dubtes que poguessin sorgir en relació amb l'aplicació de la nova tarifa de primes per a la cotització per accidents de treball i malalties professionals establerta en la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, d'entrada en vigor a partir de l'1 de gener de 2007, modificada a partir de l'1 de gener de 2010 per la disposició final vuitena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a 2010, que aprova la nova tarifa per a la cotització d'accidents de treball i malalties professionals, amb efectes des de l'1 de gener de 2010.


Per transmetre'ns els vostres dubtes tan sols haureu d'indicar les vostres dades al formulari següent i tan aviat com sigui possible rebreu un correu electrònic de Fraternidad-Muprespa amb els aclariments pertinents.

Haureu de tenir en compte que aquest servei està destinat només als associats de Fraternidad-Muprespa. Per aquest motiu haureu de posar especial precaució a emplenar adequadament les dades de la vostra empresa (raó social i CIF) i també l'adreça electrònica perquè, un cop comprovada la vostra condició d'associat en les bases de dades de Fraternidad-Muprespa, puguem oferir-vos aquest servei d'assessorament de manera eficient.

Consultori de primes

Fraternidad-Muprespa posa al servei dels seus associats un consultori per resoldre els dubtes que poguessin sorgir en relació amb l'aplicació de la nova tarifa de primes per a la cotització per accidents de treball i malalties professionals a través del formulari següent.
Contacti amb nosaltresAdvertiment important:Tal com estableix l'apartat tres de la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a 2007, la determinació del tipus de cotització aplicable de la nova tarifa de primes correspon exclusivament a la Tresoreria General de la Seguretat Social. Per tant, les respostes que es facilitin a través d'aquest servei de consulta per correu electrònic només han de ser considerades com una forma d'assessorament, i no són vinculants per a cap de les dues parts intervinents, ni davant de la Tresoreria.

Portal clàssic
MCSS nº 275 - © Fraternidad-Muprespa 2017