fraternidad.com
Urgencias: 900269269
Tornar

QUÈ ÉS UNA CONTINGÈNCIA PROFESSIONAL?

La Seguretat Social estableix com a contingència professional aquell esdeveniment que té l'origen en el desenvolupament d'una activitat laboral i que produeix alteracions de la salut que tinguin la consideració d'accident de treball o de malaltia professional..

Accident de treball

La legislació determina que un accident de treball és tota aquella lesió corporal que el treballador pateixi amb ocasió o per conseqüència del treball que executi per compte d'altri o propi (art. 115 LGSS).

Perquè un accident es consideri de treball s'han de presentar els requisits següents:

 • Que el treballador pateixi una lesió corporal, entenent-hi tot aquell dany o detriment corporal causat per una ferida, un cop o una malaltia, assimilant-s'hi les seqüeles o malalties psíquiques o psicològiques.
 • Que el treballador executi una tasca per compte d'altri o pròpia.
 • Que l'accident ocorri amb ocasió o per conseqüència del treball, és a dir, que hi hagi una relació de causalitat directa entre treball i lesió.
 • Que la lesió no constitueixi, per si sola, accident de treball.

Prenent aquestes premisses s'estableixen els supòsits següents, i es consideren accidents de treball:

 • L'accident patit al lloc i durant el temps de treball.
 • L'accident produït en ocasió de les tasques desenvolupades en el treball encara que siguin diferents a les habituals.
 • L'accident in itinere, que és el que es pateix en anar o tornar del treball. Perquè s'hi consideri s'han de donar les causes següents:
 • Que ocorri durant el camí d'anada o tornada del treball al domicili.
 • Que no es produeixin interrupcions en el trajecte esmentat entre treball i domicili.
 • Que es faci servir l'itinerari habitual.
 • L'accident en missió, patit durant el trajecte a fer per complir la missió encomanada.
 • L'accident de càrrecs electius de caràcter sindical, patit amb ocasió o per conseqüència de l'acompliment de càrrecs electius de caràcter sindical o de govern de les entitats gestores de la Seguretat Social, així com l'accident ocorregut en anar o tornar del lloc on s'exerceixen les funcions que li són pròpies.
 • L'accident esdevingut durant la realització d'actes de salvament o de naturalesa anàloga quan tinguin relació amb el treball.

Malaltia professional

S'entén per malaltia professional la que es contreu a conseqüència del treball executat per compte d'altri, en les activitats que s'especifiquin en el quadre de malalties professionals que s'aprovi per les disposicions d'aplicació i que procedeixi per l'acció d'elements o substàncies que s'indiquin en aquest quadre per a cada malaltia professional (art. 116 de la LGSS)

Per poder qualificar una malaltia com a professional, tal com indica la Llei, s'han de donar tres requisits:

 • Que la malaltia es contregui com a conseqüència del treball.
 • Que la malaltia contreta a conseqüència de l'activitat que s'executi estigui especificada en el quadre de malalties professionals aprovat en el Reial decret 1299/2006, de 10 de novembre (publicat en el BOE de 19 de desembre de 2006).
 • Que la malaltia estigui provocada per l'acció dels elements o substàncies que s'indiquin en el quadre per a cada malaltia professional.
Portal clàssic
MCSS nº 275 - © Fraternidad-Muprespa 2017