fraternidad.com
Urgencias: 900269269
Tornar

QUÈ HA DE FER UN AUTÒNOM PER ADHERIR-SE A FRATERNIDAD MUPRESPA?

AUTÒNOMS DE NOVA CREACIÓ


Per poder adherir-se a Fraternidad Muprespa, quan us doneu d'alta a la Seguretat Social i opteu per la millora de la prestació econòmica d'incapacitat temporal de contingències comunes (IT - CC opció obligatòria per als RETA i voluntària per als SETA) i, en tot cas, per la cobertura de les contingències professionals (opció voluntària per als autònoms, excepte per als considerats autònoms econòmicament dependents i autònoms amb més risc de sinistralitat laboral), cal que s'empleni el Model TA.0521 (des de l'1 fins al 6) d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, fent-hi constar la mútua per la qual heu optat. I el model TA.0521/7 per als treballadors incorporats al "Sistema Especial de Treballadors Agraris per compte propi" (SETA).

  • Sol·licitud simplificada (per als tipus de treballadors no inclosos en els apartats posteriors)

TA. 0521/1

DescargaDescarregar

 

  • Familiar col·laborador del titular de l'explotació

 

  • Religiosos de l'Església catòlica

 

  • Socis de cooperatives de treball associat

 

  • Socis, familiars de socis o membres d'òrgans d'administració de societats mercantils capitalistes

 

  • Socis de comunitats de béns, societats civils, col·lectives o comanditàries

 

  • Sol·licitud treballadors per compte propi agraris

 

  • Sol·licitud de treballadors autònoms econòmicament dependents

 

  • Full addicional. Declaració d'inici o cessament d'activitats del Règim Especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms. (Aquest full addicional només s'haurà d'emplenar en el cas que el sol·licitant faci més d'una activitat per compte propi).

 

IMPORTANT: Una cop segellada aquesta documentació per la Tresoreria Provincial corresponent, envieu-la o lliureu-la al centre de la mútua que tingueu més a prop:

Veure xarxa de centres de Fraternidad Muprespa

 

Portal clàssic
MCSS nº 275 - © Fraternidad-Muprespa 2017