fraternidad.com
Urgencias: 900269269
Volver

LIGAZÓNS DE INTERESE

 

ASOCIACIÓNS DE MUTUAS

Ir a...
Asociación de Mutuas de Accidente de Traballo
Asociación de Mutuas de Accidente de Traballo: AMAT é unha entidade sen ánimo de lucro creada en 1986 pola unión das vontades das Mutuas (como ferramenta de participación empresarial para a colaboración na xestión da Seguridade Social) cuxa misión se inscribe dentro da do Mutualismo.


PREVENCIÓN

Ir a...

AESPLA - Asociación Española de Servizos de Prevención Laboral: é unha asociación sen ánimo de lucro que ten como fin colaborar na mellora da xestión dos Servizos de Prevención Laboral, polo que realiza, entre outras actividades, A Guía de Boas Prácticas Empresariais de Accesibilidade. Versión interactiva
Asociación para a Prevención de Accidentes
Asociación para a Prevención de Accidentes: Portal de prevención en servizos de seguridade e saúde laboral. Publicacións en prevención, laboratorio de hixiene industrial, asesoramento técnico, formación, alugamentos, notas técnicas de prevención, guías de prevención, artigos técnicos, etc. O teu lugar para a prevención de riscos laborais.
Asociación nacional de entidades preventivas acreditadas
Asociación nacional de entidades preventivas acreditadas: Constituída en 1998, é unha organización sen ánimo de lucro que agrupa as principais entidades preventivas acreditadas do noso país.
Portal de prevención en riscos laborais
Portal de prevención en riscos laborais: Portal de prevención laboral, no que se publican noticias e artigos, ofertas de formación e emprego, e servizos xurídicos.
Programa de Coordinación de Actividades Empresariais
Programa de Coordinación de Actividades Empresariais: É unha canle de comunicación común para empresarios gratuíta, organizada, accesible, universal e útil posta a disposición dos empresarios para axudalos na organización e xestión da prevención de riscos laborais cando concorran con outros empresarios ou autónomos nun mesmo centro de traballo.
Portal de ergonomía e psicosocioloxía
Portal de ergonomía e psicosocioloxía: Web especializada en prevención de riscos laborais, seguridade no traballo, ergonomía e psicosocioloxía laboral.


 

Ministerio de Emprego e Seguridade Social
Ministerio de Emprego e Seguridade Social: O Ministerio de Emprego e Seguridade Social é o departamento encargado da proposta e execución da política do Goberno en materia de emprego e de seguridade social e emigración. .
Seguridad Social
Seguridade Social: Ocúpase da dirección e control de Entidades Xestoras e da Tesouraría Xeral da Seguridade Social; impulsa e dirixe a ordenación xurídica do Sistema; planifica e coordina as prestacións sociais; tutela e controla a xestión das Mutuas de Accidentes de Traballo, Empresas Colaboradoras e Fundacións Laborais.

 

Ministerio de Sanidade e Política Social
Ministerio de Sanidade e Política Social: Web do órgano da Administración Xeral do Estado encargado da proposta e execución das directrices xerais do Goberno sobre a política de saúde, de planificación e asistencia sanitaria e de consumo, así como en Asuntos Sociais, e a distribución dos presupostos xerais do Estado.
Ministerio de Política Territorial
Ministerio de Política Territorial: Web do ministerio encargado da preparación e execución da política do Goberno en materia de relacións e cooperación coas Comunidades Autónomas e coas entidades que integran a Administración local.
Ministerio de Economía e Facenda
Ministerio de Economía e Facenda: Web do ministerio encargado da xestión dos seus asuntos económicos e de Facenda Pública. O ministerio tamén é o encargado da coordinación da política informática da Administración Xeral do Estado, a través do Consello Superior de Administración Electrónica.
Instituto Nacional Xestión Sanitaria
Instituto Nacional Xestión Sanitaria: Entidade Xestora da Seguridade Social que cumpre as funcións de xestión dos dereitos e obrigas do INSALUD, tras a adaptación deste por Real decreto nunha entidade de menor dimensión, conservando a mesma personalidade xurídica, económica, presupostaria e patrimonial.
Boletín Oficial do Estado
Boletín Oficial do Estado Web do diario oficial do estado español, é dicir, o órgano de publicación das leis, disposicións e actos de inserción obrigatoria. Contén ademais as leis aprobadas polas Cortes Xerais, as disposicións emanadas do Goberno da Nación e as disposicións xerais das Comunidades Autónomas.
Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo
Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo: Constitúe un dos órganos máis importantes da política social da Unión Europea (UE). EU-OSHA ten a súa sede en Bilbao e conta cun equipo de expertos en SST, comunicación e administración pública.
Federación Nacional de Asociacións de Traballadores Autónomos - ATA
Federación Nacional de Asociacións de Traballadores Autónomos - ATA: Federación Nacional de Asociacións de Traballadores Autónomos. Federación sen ánimo de lucro representante dos Traballadores Autónomos que goza de plena capacidade xurídica e de obra para o cumprimento dos seus fins de negociación colectiva, coordinación de actividades das asociacións membros, entre outras.
Aenor
Aenor: É unha institución española, privada, independente, sen ánimo de lucro que contribúe, mediante o desenvolvemento de actividades de normalización e certificación (N+C) a mellorar a calidade nas empresas, os seus produtos e servizos, así como a protexer o medio e, con el, o benestar da sociedade.
AEPD
Axencia Española de Protección de Datos (AEPD): é a autoridade estatal de control independente encargada de velar polo cumprimento da normativa sobre protección de datos. Garante e tutela o dereito fundamental á protección de datos de carácter persoal dos cidadáns.


TRAMITACIÓN

Ir a...
Delta - Declaración Electrónica de Traballadores Accidentados
Delta - Declaración Electrónica de Traballadores Accidentados: Delta é un sistema global de comunicacións para a notificación e o tratamento dos accidentes de traballo, axilizando a distribución da información, eliminando custos de gravación e tratamento e simplificando a comunicación entre os distintos usuarios implicados.
Administració Oberta de Catalunya
Administració Oberta de Catalunya: O novo portal de trámites da Generalitat de Catalunya é dende o 11 de xaneiro de 2010 a Oficina Virtual de Trámites, que informa dos trámites que se poden realizar por Internet, por teléfono e presencialmente, entre cidadáns, empresas ou entidades, e a Generalitat de Catalunya.
GOBERNOS AUTONÓMICOS

Ir a...
Xunta de Andalucía
Xunta de Andalucía: Institución en que se organiza o autogoberno da Comunidade Autónoma de Andalucía. Está integrada polo Parlamento de Andalucía, a Presidencia da Xunta de Andalucía e o Consello de Goberno.
Goberno de Aragón
Goberno de Aragón: órgano de goberno da comunidade autónoma de Aragón nacido coa transición española, e unha das institucións propias que integran a comunidade autónoma, xunto ás Cortes de Aragón.
Goberno do Principado de Asturias
Goberno do Principado de Asturias: É unha das institucións estatutarias que conforman o Principado de Asturias, sendo o órgano superior colexiado que dirixe a política e a administración desta comunidade autónoma española e é, así mesmo, o titular da función executiva e da potestade regulamentaria sobre o devandito territorio.
Govern de les Illes Balears
Govern de les Illes Balears: É a entidade que exerce o poder executivo na comunidade autónoma española das Illas Baleares.
Goberno das Illas Canarias
Goberno das Illas Canarias: É a institución que ostenta o poder executivo no marco competencial da Comunidade Autónoma de Canarias conferido polo estatuto de autonomía de Canarias.
Goberno de Cantabria
Goberno de Cantabria: É unha das institucións estatutarias que conforman a Comunidade Autónoma de Cantabria, sendo o órgano superior colexiado que dirixe a política e a administración desta comunidade autónoma española e é, así mesmo, o titular da función executiva e da potestade regulamentaria sobre o devandito territorio.
Xunta de Castela e León
Xunta de Castela e León: É o órgano de goberno e administración da Comunidade de Castela e León e exerce a función executiva e a potestade regulamentaria.
Xunta de Castela A Mancha
Xunta de Castela A Mancha: É a institución na que se organiza o autogoberno da Comunidade Autónoma de Castela-A Mancha.
Cidade autónoma de Ceuta
Cidade autónoma de Ceuta: É o órgano de goberno e administración da cidade autónoma de Ceuta, exerce a función executiva e a potestade regulamentaria.
Xunta de Estremadura
Xunta de Estremadura: É o órgano colexiado que exerce as funcións propias do Goberno da comunidade autónoma estremeña.
Xunta de Galicia
Xunta de Galicia: É o órgano colexiado que exerce as funcións propias do Goberno de Galicia.
Comunidade de Madrid
Comunidade de Madrid: É a institución na que se organiza o autogoberno da Comunidade Autónoma de Madrid.
Cidade autónoma de Melilla
Cidade autónoma de Melilla: É o órgano de goberno e administración da cidade autónoma de Melilla, exerce a función executiva e a potestade regulamentaria.
Comunidade autónoma da Rexión de Murcia
Comunidade autónoma da Rexión de Murcia: É o órgano de goberno e administración da rexión de Murcia e exerce a función executiva e a potestade regulamentaria.
Goberno de Navarra
Goberno de Navarra: É a institución de carácter executivo na que se organiza o autogoberno da Comunidade Foral de Navarra.
Goberno da Rioxa
Goberno da Rioxa: É xunto ao Parlamento e Presidente rexionais un dos tres órganos institucionais da Comunidade Autónoma da Rioxa.
Generalitat Valenciana
Generalitat Valenciana: É o conxunto de institucións de autogoberno da Comunidade Valenciana.
Goberno Vasco
Goberno Vasco: É a institución de carácter executivo na que se organiza o autogoberno do País Vasco.
Generalitat de Catalunya
Generalitat de Catalunya: É o sistema institucional no que se organiza politicamente o autogoberno de Cataluña.


 

Portal clásico
MCSS nº 275 - © Fraternidad-Muprespa 2017